شهر بی گدا

شهر بی گدا

اولین نمایش آنلاین تئاتر دانش آموزی مدرسه سلام اسلام

رتبه دوم تیٔاتر منطقه یک استان تهران
رتبه سوم تیٔاتر جشنواره اسوه حسنه
منتخب بهترین کارگردانی
منتخب بهترین بازیگر نقش اول