پیشرو در ارائه خدمات نوین آموزشی در کشور

دبیرستان دخترانه سلام اسلام

دبیرستان دخترانه سلام اسلام

پیشرو در ارائه خدمات نوین آموزشی در کشور

نام درس مورد نظر را در نوار پایین انتخاب کنید

درس حساب پایه هفتم ، مدرس خانم نیشابوری

جلسه اول بعد از تعطیلات نوروز ۹۹/۱/۱۶

جلسه ی دوم بعد از تعطیلات نوروزی ۹۹/۱/۱۶

۹۹/۰۱/۱۸

تدریس نقطه وسط و قرینه یک نقطه ۹۹/۰۱/۱۸

چهارشنبه ۹۹/۰۱/۲۰

چهارشنبه ۹۹/۰۱/۲۰

ادامه تدریس نیمساز ربع اول و دوم و … شنبه ۹۹/۰۱/۲۳

ادامه تدریس نیمساز ربع اول و دوم و … شنبه ۹۹/۰۱/۲۳

جلسه ۹ بعد از عید تمرین مختصات دوشنبه ۹۹/۰۱/۲۵

جلسه دهم بعد از عید حل تمرین مجموع مختصات دوشنبه ۹۹/۰۱/۲۵

درس حساب پایه هفتم – سرکار خانم نیشابوری

شنبه ۹۹/۰۱/۳۰ جلسه ۴ اردو مطالعاتی

درس حساب پایه هفتم – سرکار خانم نیشابوری دوشنبه ۹۹۰۲۰۱

چهارشنبه ۹۹/۰۲/۰۳

چهارشنبه ۹۹/۰۲/۰۳

درس حساب پایه هفتم – سرکار خانم نیشابوری شنبه ۹۹/۰۲/۰۶

درس حساب پایه هفتم – سرکار خانم نیشابوری شنبه ۹۹/۰۲/۰۶

درس حساب پایه هفتم – سرکار خانم نیشابوری شنبه ۹۹/۰۲/۰۶

درس حساب پایه هفتم – سرکار خانم نیشابوری شنبه ۹۹/۰۲/۰۶

درس حساب پایه هفتم – سرکارخانم نیشابوری پنجشنبه ۹۹/۰۲/۰۴

درس حساب پایه هفتم – سرکار خانم نیشابوری شنبه ۹۹/۰۲/۰۸

درس حساب پایه هفتم – سرکا خانم نیشابوری شنبه۹۹/۰۲/۰۸ جلسه دوم

درس حساب پایه هفتم – سرکار خانم نیشابوری۹۹/۰۲/۱۳

درس حساب پایه هفتم – سرکار خانم نیشابوری دوشنبه ۹۹/۰۲/۱۵

درس حساب پایه هفتم – سرکا رخانمنیشابوری سه شنبه ۹۹/۰۲/۱۶

درس حساب پایه هفتم – سرکار خانم نیشابوری چهارشنبه ۹۹/۰۲/۱۷

درس حساب پایه هفتم -سرکار خانم نیشابوری شنبه ۹۹/۰۲/۲۰

درس عربی پایه هفتم ، مدرس خانم کمیجانی

سه شنبه ۹۹/۰۱/۱۹

یکشنبه ۹۹/۰۱/۲۴

سه شنبه ۹۹/۰۱/۲۶

یکشنبه ۹۹۰۱۳۱

سه شنبه ۹۹/۰۲/۰۲

چهارشنبه ۹۹/۰۲/۰۳

درس عربی پایه هفتم – سرکارخانم کمیجانی – پنج شنبه ۹۹/۰۲/۰۴

درس عربی پایه هفتم – سرکار خانم کمیجانی دوشنبه ۹۹/۰۲/۰۹

درس عربی پایه هفتم – سرکار خانم کمیحانی یکشنبه ۹۹/۰۲/۱۴

درس عربی پایه هفتم – سرکار خانم کمیجانی چهارشنبه ۹۹/۰۲/۲۴

درس شیمی فیزیک پایه هفتم ، مدرس خانم رمضانی

حل تمرین و رفع اشکال پیک نورزی ۹۹/۰۱/۱۶

۹۹/۰۱/۱۸

۹۹/۰۱/۱۹

چهارشنبه ۹۹/۰۱/۲۰

فیزیک جلسه هفتم شنبه ۹۹/۰۱/۲۳

دو شنبه ۹۹/۰۱/۲۵

شنبه ۹۹/۰۱/۳۰

درس فیزیک پایه هفتم – سرکار خانم رمضانیدوشنبه ۹۹/۰۲/۰۱

سه شنبه ۹۹/۰۲/۰۲

چهار شنبه ۹۹/۰۲/۰۳

درس فیزیک پایه هفتم – سرکار خانم رمضانی شنبه ۹۹/۰۲/۰۶

درس فیزیک پایه هفتم – سرکار خانم رمضانی شنبخ ۹۹/۰۲/۰۶

درس فیزیک پایه هفتم – سرکار خانم رمضانی دوشنبه ۹۹/۰۲/۰۹

درس فیزیک پایه هفتم – سرکار خانم رمضانی دوشنبه ۹۹/۰۲/۱۵

درس فیزیک پایه هفتم – سرکار خانم رمضانی چهارشنبه۹۹/۰۲/۱۷

درس فیزیک پایه هفتم – سرکار خانم رمضانی شنبه ۹۹/۰۲/۲۰

درس فیزیک پایه هفتم – سرکار خانم رمضانی دوشنبه ۹۹/۰۲/۲۲

درس زیست پایه هفتم ، مدرس خانم شعبانی

تاریخ برگزاری ۹۹/۰۱/۱۶

تاریخ برگزاری ۹۹/۰۱/۱۹

شنبه ۹۹/۰۱/۲۳

سه شنبه ۹۹/۰۱/۲۶

شنبه ۹۹/۰۱/۳۰

سه شنبه ۹۹/۰۲/۰۲

درس زیست پایه هفتم – سرکار خانم شعبانی ۹۹/۰۲/۰۴

درس زیست پایه هفتم – سرکار خانم شعبانی ۹۹/۰۲/۰۶

درس فیزیک پایه هفتم – سرکار خانم رمضانی یکشنبه ۹۹/۰۲/۰۸

درس زیست پایه هفتم – سرکارخانم شعبانی دوشنبه۹۹/۰۲/۰۹

درس زیست پایه هفتم – سرکار خانم شعبانی شنبه ۹۹/۰۲/۱۳

درس زیست پایه هفتم – سرکار خانم شعبانی سه شنبه ۹۹/۰۲/۱۶

درس زیست پایه هفتم سرکار خانم شعبانی – سه شنبه ۹۹/۰۲/۲۳

درس هندسه پایه هفتم ، مدرس خانم فدوی

۹۹/۰۱/۱۷

هندسه پایه هفتم خانم فدوی ۱۷ فروردین ۹۹

۹۹/۰۱/۱۸

۹۹/۰۱/۱۹

یکشنبه ۹۹/۰۱/۲۴

دوشنبه ۹۹/۰۱/۲۵

درس هندسه پایه هفتم – سرکار خانم فدوی

یکشنبه ۹۹/۰۱/۳۱

یکشنبه ۹۹/۰۱/۳۱

دوشنبه ۹۹/۰۲/۰۱

سه شنبه ۹۹/۰۲/۰۲

درس هندسه پاسه هفتم – سرکار خانم فدوی ۹۹/۰۲/۰۴

درس هندسه پایه هفتم – سرکار خانم فدوی یکشنبه ۹۹/۰۲/۰۷ جلسه دوم

درس هندسه پایه هفتم – سرکار خانم فدوی یکشنبه ۹۹/۰۲/۰۷

درس هندسه پایه هفتم – سرکار خانم فدوی یکشنبه ۹۹/۰۲/۰۸

درس هندسه پایه هفتم – سرکار خانم فدوی دوشنبه ۹۹/۰۲/۰۹

درس هندسه پایه هفتم – سرکار خانم فدوی یکشنبه ۹۹/۰۲/۱۴

درس هندسه پایه هفتم – سرکار خانم فدوی یکشنبه ۹۹/۰۲/۲۱

درس زبان انگلیسی پایه هفتم

۹۹/۰۱/۱۷ خانم شیرین

شنبه ۹۹/۰۱/۲۳ خانم شیرین

یکشنبه ۹۹/۰۱/۲۴ خانم شیرین

یکشنبه ۹۹/۰۱/۲۴ خانم تمدنی

دوشنبه ۹۹/۰۱/۲۵ خانم حسینی

درس زبان پایه هفتم – سرکار خانم ذوالفقاری سه شنبه ۹۹/۰۱/۲۶

درس زبان پایه هفتم – سرکار خانم میرزاخانی چهارشنبه ۹۹/۰۱/۲۷

درس زبان پایه هفتم – سرکار خانم شیرین یکشنبه ۹۹۰۱۳۱

درس زبان پایه هفتم- سرکار خانم شیرین یکشنبه ۹۹/۰۲/۰۷

درس زبان پابه هفتم- سرکار خانم شیرین شنبه ۹۹/۰۲/۱۳

درس زبان پایه هفتم – سرکار خانم تمدنی شنبه ۹۹۰۲۱۳

درس زبان پایه هفتم – سرکار خانم میرزائی یکشنبه ۹۹/۰۲/۱۴

درس زبان پایه هفتم – سرکار خانم ذوالفقاری یکشنبه ۹۹/۰۲/۱۴

درس زبان پایه هفتم – سرکار خانم شیرین دوشنبه ۹۹/۰۲/۱۵

درس زبان پایه هفتم – سرکار خانم حسینی سه شنبه ۹۹/۰۲/۱۶

درس زبان پایه هفتم – سرکار خانم تمدنی سه شنبه ۹۹/۰۲/۱۶

درس زبان پایه هفتم – سرکار خانم ذوالفقاری چهارشنبه ۹۹/۰۲/۱۷

درس زبان پایه هفتم – سرکار خانم شیرین شنبه ۹۹/۰۲/۲۰

درس زبان پایه هفتم – سرکار خانم حسینی یکشنبه ۹۹/۰۲/۲۱

درس زبان پایه هفتم – سرکار خانم میرزائی دوشنبه ۹۹/۰۲/۲۲

درس زبان پایه هفتم – سرکار خانم تمدنی سه شنبه ۹۹/۰۲/۲۳

پیام های آسمانی پایه هفتم ، مدرس خانم کمیجانی

چهار شنبه ۹۹/۰۱/۲۰

چهارشنبه ۹۹/۰۱/۲۷

درس پیام های آسمانی پایه هفتم – سرکار خانم کمیجانی دوشنبه ۹۹/۰۲/۲۲

درس پیام های آسمانی پایه هفتم – سرکار خانم کمیجانی چهار شنبه ۹۹/۰۲/۲۴

درس آزمایشگاه هفتم ، مدرس خانم قنبری

چهارشنبه ۹۹/۰۱/۲۷

درس آزمایشگاه پایه هفتم – سرکار خانم قنبری یکشنبه ۹۹/۰۲/۲۱

با ما در ارتباط باشید :

اگر پیام خود را ارسال کردید منتظر پاسخ ما باشید

نظر اولیا و مربیان و دانش آموزان

اولیا و دانش آموزان عزیز ما را از نظرات خود با اطلاع نمایید ، خواهشمندیم از قسمت تماس همین صفحه پیشنهادهای سازنده خود را برای ما ارسال نمایید.

با سپاس
© تمامی حقوق سایت متعلق به مدرسه سلام اسلام می باشد. - Enfold Theme by Kriesi