پیشرو در ارائه خدمات نوین آموزشی در کشور

دبیرستان دخترانه سلام اسلام

دبیرستان دخترانه سلام اسلام

پیشرو در ارائه خدمات نوین آموزشی در کشور

نام درس مورد نظر را در نوار پایین انتخاب کنید

درس هندسه پایه هشتم ، مدرس خانم فدوی

تدریس مجازی درس هندسه پایه هشتم مبحث: رفع اشکال پیش آزمون – چهارشنبه ۲۱ اسفند ۹۸

تدریس مجازی درس هندسه پایه هشتم – دوشنبه ۲۶ اسفند ۹۸

تدریس مجازی درس هندسه پایه هشتم – دوشنبه ۲۶ اسفند ۹۸

تدریس مجازی درس هندسه پایه هشتم – چهارشنبه ۲۸ اسفند ۹۸

تدریس درس مجازی هندسه پایه هشتم – سه شنبه ۱۹ فروردین ۹۹

تدریس مجازی درس هندسه پایه هشتم ، مبحث: دایره – شنبه۲۳ فروردین ۹۹

دریس مجازی درس هندسه پایه هشتم،مبحث: رفع اشکال تست های اردو مطالعاتی ۲ – شنبه ۳۰ فروردین ۹۹

تدریس مجازی درس هندسه پایه هشتم، مبحث: رفع اشکال – سه شنبه ۲ اردیبهشت

تدریس مجازی درس هندسه پایه هشتم ، مبحث: رفع اشکال تست های اردو مطالعاتی ۲ – پنجشنبه ۴ اردیبهشت ۹۹

تدریس مجازی درس هندسه پایه هشتم ،مبحث: دایره سه شنبه ۱۶ اردیبهشت

تدریس مجازی درس هندسه پایه هشتم – چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۹

هندسه پایه هشتم دوشنبه ۹۹/۲/۲۲ سرکار خانم فدوی

درس هندسه پایه هشتم ، مدرس خانم شکیبی

تدریس مجازی درس هندسه پایه هشتم – یکشنبه ۱۷ فروردین ۹۹ خانم شکیبی

تدریس مجازی درس هندسه پایه هشتم، مبحث فیثاغورس جلسه ۲ – یکشنبه ۲۴ فروردین ۹۹ خانم شکیبی

تدریس مجازی درس هندسه پایه هشتم جلسه ۳ – یکشنبه ۲۴ فروردین ۹۹ خانم شکیبی

تدریس مجازی درس هندسه پایه هشتم ، مبحث: رفع اشکال تست های اردو مطالعاتی ۲ و آزمون – شنبه ۶ اردیبهشت ۹۹

تدریس مجازی درس هندسه پایه هشتم ، مبحث: دایره – یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۹۹

هندسه پایه هشتم یکشنبه ۹۹/۲/۱۴ سرکار خانم شکیبی

تدریس مجازی درس هندسه پایه هشتم ، مبحث: دایره قسمت ۱ – یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۹

تدریس مجازی درس هندسه پایه هشتم ، مبحث: دایره قسمت ۲ – یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۹

درس حساب پایه هشتم ، مدرس خانم خسروشاهی

تدریس مجازی درس حساب پایه هشتم مبحث: رفع اشکال – سه شنبه ۲۱ اسفند

تدریس مجازی درس حساب پایه هشتم مبحث: آمار و احتمال – چهارشنبه ۲۱ اسفند ۹۸

تدریس مجازی درس حساب پایه هشتم – پنج شنبه ۲۲ اسفند ۹۸

تدریس مجازی درس حساب پایه هشتم – شنبه ۱۶ فروردین ۹۹

تدریس مجازی درس حساب پایه هشتم – شنبه ۱۶ فروردین ۹۹

تدریس مجازی درس حساب پایه هشتم – دوشنبه ۱۸ فروردین ۹۹

تدریس مجازی درس حساب پایه هشتم – دوشنبه ۱۸ فروردین ۹۹

تدریس مجازی درس حساب پایه هشتم مبحث: میانگین – چهارشنبه ۲۰ فروردین ۹۹

تدریس مجازی درس حساب پایه هشتم ، مبحث: احتمال- شنبه ۲۳ فروردین ۹۹

تدریس مجازی درس حساب پایه هشتم، مبحث: حل تمرین – دوشنبه ۲۵ فروردین ۹۹

تدریس مجازی درس حساب پایه هشتم – چهارشنبه ۲۷ فروردین ۹۹

تدریس مجازی درس حساب پایه هشتم،مبحث: رفع اشکال تست های اردو مطالعاتی ۲ – دوشنبه ۱ اردیبهشت ۹۹

تدریس مجازی درس حساب پایه هشتم،مبحث: رفع اشکال تست های اردو مطالعاتی ۲ جلسه ۲ – دوشنبه ۱ اردیبهشت ۹۹

تدریس مجازی درس حساب پایه هشتم ، مبحث: رفع اشکال تست های اردو مطالعاتی ۲ – چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۹۹

تدریس مجازی درس حساب پایه هشتم ، مبحث: رفع اشکال تست های اردو مطالعاتی ۲ – پنجشنبه ۴ اردیبهشت ۹۹

تدریس مجازی درس حساب پایه هشتم ، مبحث: رفع اشکال تست های اردو مطالعاتی ۲ – شنبه ۶ اردیبهشت ۹۹

تدریس مجازی درس حساب پایه هشتم ، مبحث: رفع اشکال تست های اردو مطالعاتی ۲ – دوشنبه ۸ اردیبهشت ۹۹

تدریس مجازی درس حساب پایه هشتم، دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۹

حساب پایه هشتم چهارشنبه ۹۹/۲/۱۷ سرکار خانم خسروشاهی

تدریس مجازی درس حساب پایه هشتم ، مبحث: حل نمونه سوالات ترم دوم – چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۹

تدریس مجازی درس حساب پایه هشتم – شنبه ۲۰ اردبهشت

درس عربی پایه هشتم ، مدرس خانم امینی

تدریس مجازی درس عربی پایه هشتم مبحث: رفع اشکال پیش آزمون – پنج شنبه ۲۲ اسفند

تدریس مجازی درس عربی پایه هشتم – شنبه ۱۶ فروردین ۹۹

تدریس مجازی درس هندسه پایه هشتم – سه شنبه ۱۹ فروردین ۹۹

تدریس مجازی درس عربی پایه هشتم، مبحث: تدریس درس ۸ و رفع اشکال آزمون – شنبه ۲۳ فروردین

تدریس مجازی درس عربی پایه هشتم ، مبحث: درس ۸ – سه شنبه ۲۶ فروردین ۹۹

تدریس مجازی درس عربی پایه هشتم ، مبحث: رفع اشکال تست های اردو مطالعاتی ۲ و آزمون– شنبه ۶ اردیبهشت ۹۹

تدریس مجازی درس عربی پایه هشتم ، مبحث: رفع اشکال تست های اردو مطالعاتی ۲ – یکشنبه ۷ اردیبهشت ۹۹

تدریس مجازی درس عربی پایه هشتم ، مبحث: رفع اشکال تست های اردو مطالعاتی ۲ – سه شنبه ۹ اردیبهشت ۹۹

عربی پایه هشتم شنبه ۹۹/۲/۱۳ سرکار خانم امینی

تدریس مجازی درس عربی پایه هشتم ، مبحث: درس ۱۰ – شنبه ۲۰ اردیبهشت

درس فیزیک پایه هشتم ، مدرس خانم رمضانی

تدریس مجازی درس فیزیک پایه هشتم مبحث: حل تمرین – سه شنبه ۲۰ اسفند

تدریس مجازی درس فیزیک پایه هشتم – دوشنبه ۲۶ فروردین ۹۸

تدریس مجازی درس فیزیک پایه هشتم – سه شنبه ۲۷ اسفند ۹۸

تدریس درس مجازی هندسه پایه هشتم – دوشنبه ۱۸ فروردین ۹۹

تدریس درس مجازی فیزیک پایه هشتم – سه شنبه ۱۹ فروردین ۹۹

تدریس مجازی درس فیزیک پایه هشتم مبحث: حل تمرین های نشرالگو- چهارشنبه ۲۰ فروردین ۹۹

تدریس مجازی درس فیزیک پایه هشتم – دوشنبه ۲۵ فروردین ۹۹

تدریس مجازی درس فیزیک پایه هشتم ، مبحث: حل تمرین – سه شنبه ۲۶ فروردین ۹۹

تدریس مجازی درس فیزیک پایه هشتم،مبحث: رفع اشکال آزمون هفتگی ۱/۲۶ – چهارشنبه۲۷ فروردین ۹۹

تدریس مجازی درس فیزیک پایه هشتم،مبحث: رفع اشکال تست های اردو مطالعاتی ۲ – دوشنبه ۱ اردیبهشت ۹۹

تدریس مجازی درس فیزیک پایه هشتم، مبحث: رفع اشکال آزمون – سه شنبه ۲ اردیبهشت ۹۹

تدریس مجازی درس فیزیک پایه هشتم ، مبحث: رفع اشکال تست های اردو مطالعاتی ۲ – چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۹۹

تدریس مجازی درس فیزیک پایه هشتم ، مبحث: رفع اشکال تست های اردو مطالعاتی ۲ – شنبه ۶ اردیبهشت ۹۹

تدریس مجازی درس فیزیک پایه هشتم ، مبحث: رفع اشکال تست های اردو مطالعاتی ۲ – پنجشنبه ۴ اردیبهشت ۹۹

تدریس مجازی درس فیزیک پایه هشتم ، مبحث: رفع اشکال تست های اردو مطالعاتی ۲ – سه شنبه ۹ اردیبهشت ۹۹

تدریس مجازی درس فیزیک پایه هشتم ، مبحث: رفع اشکال تست های اردو مطالعاتی ۲ و آزمون – دوشنبه ۸ اردیبهشت ۹۹

تدریس مجازی درس فیزیک پایه هشتم ، مبحث: عدسی ها – شنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۹

تدریس مجازی درس فیزیک پایه هشتم، مبحث: عدسی ها ، دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۹

تدریس مجازی درس فیزیک پایه هشتم ، مبحث: حل نمونه سوالات فصل ۱۴ و ۱۵ – شنبه ۲۰ اردیبهشت

تدریس مجازی درس فیزیک پایه هشتم ، مبحث: حل تست های مجموعه تمارین – دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۹

درس زیست زمین شناسی پایه هشتم ، مدرس خانم معالج

تدریس مجازی درس زیست پایه هشتم مبحث: فصل ۱۲ – چهارشنبه ۲۰ فروردین ۹۹

تدریس مجازی درس زیست پایه هشتم، مبحث: حل مجموعه تمارین – دوشنبه ۲۵ فروردین ۹۹

تدریس مجازی درس زیست پایه هشتم،مبحث: رفع اشکال تست های اردو مطالعاتی ۲ – دوشنبه ۱ اردیبهشت ۹۹

تدریس مجازی درس زیست پایه هشتم ، مبحث: رفع اشکال تست های اردو مطالعاتی ۲ – دوشنبه ۸ اردیبهشت ۹۹

تدریس مجازی درس زیست پایه هشتم ،مبحث: هوازدگی – سه شنبه ۱۶ اردیبهشت

درس ادبیات پایه هشتم ، مدرس خانم

درس زبان انگلیسی پایه هشتم

تدریس مجازی درس زبان پایه هشتم – یکشنبه ۱۷ فروردین ۹۹ خانم ذوالفقاری

تدریس مجازی درس زبان پایه هشتم – شنبه ۲۳ فروردین ۹۹ خانم ذوالفقاری

تدریس مجازی درس زبان پایه هشتم – یکشنبه ۲۴ فروردین ۹۹ خانم شیرین

تدریس مجازی درس زبان ترمیک پایه هشتم، مبحث: درس ۶ – یکشنبه ۲۴ فروردین ۹۹ خانم تمدنی

تدریس مجازی درس زبان پایه هشتم– english file 2 – سه شنبه ۲۶ فروردین ۹۹

تدریس مجازی درس زبان پایه هشتم– english file 2 – سه شنبه ۲۶ فروردین ۹۹

زبان پایه هشتم سه شنبه ۹۹/۲/۲ سرکار خانم تمدنی

زبان پایه هشتم شنبه ۹۹/۲/۱۳ سرکار خانم ذوالفقاری

تدریس مجازی درس زبان پایه هشتم – شنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۹

زبان پایه هشتم شنبه ۹۹/۲/۱۳ سرکار خانم شیرین

تدریس مجازی درس زبان پایه هشتم – شنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۹

زبان پایه هشتم یکشنبه ۹۹/۲/۱۴ سرکار خانم حسینی

تدریس مجازی درس زبان پایه هشتم ، مبحث: AEF 2 – یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۹۹

زبان پایه هشتم یکشنبه ۹۹/۲/۱۴ سرکار خانم میرزاآقایی

تدریس مجازی درس زبان پایه هشتم ، مبحث: AEF 2 – یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۹۹

زبان پایه هشتم یکشنبه ۹۹/۲/۱۴ سرکار خانم شیرین

تدریس مجازی درس زبان پایه هشتم – یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۹۹

زبان پایه هشتم دوشنبه ۹۹/۲/۱۵ سرکار خانم تمدنی

تدریس مجازی درس زبان پایه هشتم file 3 ، دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۹

زبان پایه هشتم دوشنبه ۹۹/۲/۱۵ سرکار خانم ذوالفقاری

تدریس مجازی درس زبان پایه هشتم ، دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۹

زبان پایه هشتم سه شنبه ۹۹/۲/۱۶ سرکار خانم شیرین

تدریس مجازی درس زبان پایه هشتم ، سه شنبه ۱۶ اردیبهشت

زبان پایه هشتم سه شنبه ۹۹/۲/۱۶ سرکار خانم میرزاآقایی

تدریس مجازی درس زبان پایه هشتم ، سه شنبه ۱۶ اردیبهشت

زبان پایه هشتم چهارشنبه ۹۹/۲/۱۷ سرکار خانم حسینی

تدریس مجازی درس زبان پایه هشتم ، مبحث: file 2 – چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۹

زبان پایه هشتم چهارشنبه ۹۹/۲/۱۷ سرکار خانم تمدنی

تدریس مجازی درس زبان پایه هشتم ، چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۹

زبان پایه هشتم شنبه ۹۹/۲/۲۰ سرکار خانم ذوالفقاری

تدریس مجازی درس زبان پایه هشتم – شنبه ۲۰ اردیبهشت

زبان پایه هشتم دوشنبه ۹۹/۲/۲۲ سرکار خانم تمدنی

تدریس مجازی درس زبان پایه هشتم ، دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۹

زبان پایه هشتم چهارشنبه ۹۹/۲/۲۴ سرکار خانم حسینی

تدریس مجازی درس زبان پایه هشتم – چهار شنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۹

زبان پایه هشتم سه شنبه ۹۹/۲/۲۳ سرکار خانم شیرین

تدریس مجازی درس زبان پایه هشتم – سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۹

زبان پایه هشتم سه شنبه ۹۹/۲/۲۳ سرکار خانم میرزاآقایی

تدریس مجازی درس زبان پایه هشتم ، مبحث: AEF2 – سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۹

درس آزمایشگاه پایه هشتم، مدرس خانم

تدریس مجازی درس آزمایشگاه پایه هشتم – یکشنبه ۱۷ فروردین ۹۹

آزمایشگاه پایه هشتم یکشنبه ۹۹/۱/۲۴ سرکار خانم رضازاده

درس پیام های آسمانی پایه هشتم ، مدرس خانم

مشاوره پایه هشتم، مدرس خانم اتحاد

مشاوره پایه هشتم – شنبه ۲۴ فروردین ۹۹ سرکار خانم اتحاد

با ما در ارتباط باشید :

اگر پیام خود را ارسال کردید منتظر پاسخ ما باشید

نظر اولیا و مربیان و دانش آموزان

اولیا و دانش آموزان عزیز ما را از نظرات خود با اطلاع نمایید ، خواهشمندیم از قسمت تماس همین صفحه پیشنهادهای سازنده خود را برای ما ارسال نمایید.

با سپاس
© تمامی حقوق سایت متعلق به مدرسه سلام اسلام می باشد. - Enfold Theme by Kriesi