کسب رتبه های منطقه ای در بخش پژوهش انیمیشن نقاشی مدادرنگی ارائه مقاله مسابقات گروه زیست پژوهش سرا - سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰

رتبه 3 پژوهشسرا
رتبه 1 پژوهشسرا
رتبه 2پژوهشسرا
مقاله نویسی