پایگاه تابستانی سال ۹۷ از روز یکشنبه مورخ ۹۷/۴/۱۷ آغاز فعالیت نمود و حضور عزیزانمان شور مضاعفی به مجموعه بخشید .