📚 سلام به ادب دوستان گرامی.
📖 دوشنبه های ادیبانه با داستان یک صفحه ای.
📝 داستان این هفته: جوان و پیرزن