👁 کلیپ بینای نابینا به مناسبت روز جهانی خطّ بِرِیل

🟣 ۴ ژانویه روز تولّد “لویی بریل” مخترع خطّ بریل(خطّ مخصوص نابینایان) در تقویم های جهانی، روز جهانی بریل نامگذاری شده است.