🖥 کلیپ انگیزشی یک نکته، یک نگاه
🔹 موضوع: تأثیر کرونا بر روند آموزش
👨‍💻 استاد: جناب آقای اشرف پور(مشاور پایه دوازدهم)