🖥 کلیپ انگیزشی یک نکته، یک نگاه

🔹 موضوع: جمع بندی کنکور

👨‍💻 استاد: جناب آقای اشرف پور(مشاور پایه دوازدهم)