🩸۹ مرداد، روز ملّی اهدای خون گرامی باد.

💉 اهدای خون تبلور زیبای انسانیت و مهرورزی اسـت که امید بـه زندگی را در افراد نیازمند بـه این فرآورده ی حیات بخش ارتقاء می بخشد و سبب التیام روند درمانی آنان می شود.

❤️ با اهدای خون، زندگی را هدیه دهیم.

Print Friendly, PDF & Email