🖥 گزارش تصویری فعالیت های پرتلاش اوّل هفته(شنبه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۹)