مطالب توسط مدیر سایت

نفرات برتر آزمون ۱ مدارس برتر پایه دوازدهم

در رشته ریاضی فیزیک، دانش آموز آرمین عطارد و در رشته علوم تجربی، دانش آموز امیررضا حامدیان نفرات برتر آزمون جامع ۱ (اول) مدارس برتر در پایه داوزدهم دبیرستان دوره دوم سلام اسلام شدند.

نفرات برتر آزمون ۱ مدارس برتر پایه یازدهم

در رشته ریاضی فیزیک، دانش آموزان آراد ملکی و برسام پاکزادیان و در رشته علوم تجربی، دانش آموزان آرین ایزدپناه و عرفان هاشمی نفرات برتر آزمون جامع ۱ (اول) مدارس برتر در پایه یازدهم دبیرستان دوره دوم سلام اسلام شدند.

نفرات برتر آزمون ۱ مدارس برتر پایه دهم

در رشته ریاضی فیزیک، دانش آموزان پارسا عزیزی و آیین مشفقی و در رشته علوم تجربی، دانش آموزان محمد مهدی عباسیان و کوروش نجاتی نفرات برتر آزمون جامع ۱ (اول) مدارس برتر در پایه دهم دبیرستان دوره دوم سلام اسلام شدند.