مدیریت دبیرستان متوسطه اول سلام اسلام

***********************************

ساعد حجاریان کاشانی

رضا اسکندری

معاونت اجرایی سلام اسلام

سابقه۲۷ سال فعالیت

حسین مجدآبادی

معاونت فرهنگی سلام اسلام

سابقه ۱۴ سال فعالیت

محمدرضا همدانی

مسئول پایه نهم

سابقه ۱۲ سال سابقه فعالیت

امیرحسین روستایی

مسئول پایه نهم

سابقه ۱۳ سال فعالیت

نورایی

سیاوش نورایی

مسئول پایه هفتم

سابقه ۱۸ سال فعالیت

هومن مشایخی

معاون پایه نهم

سابقه ۶ سال فعالیت

سینا اشعری

معاون پایه هشتم

سابقه ۸ سال فعالیت

مسعود نامی

معاون پایه هفتم

سابقه ۱۵ سال فعالیت

افشین رجبی

ناظم سلام اسلام

سابقه ۸ سال فعالیت

محمدعلی جلادتی

مسئول امور دفتری

سابقه ۸ سال فعالیت

امین حسنی نازلو

مسئول روابط عمومی

سابقه ۵ سال فعالیت

مهدی شاکری

مهدی شاکری

مدیر فناوری اطلاعات
۱۱ سال سابقه فعالیت

فرشاد سعید زاده

مسئول حسابداری

سابقه ۵ سال فعالیت

حسین ذاکری

مسئول کارگزاری

سابقه ۱۳ سال فعالیت