محمد واحدیان

مسئول گروه زبان دبیرستان سلام اسلام

۱۵ سال سابقه فعالیت در مدارس تهران

علی شیرمحمدعلی

مدرس زبان انگلیسی سلام اسلام

۲۰ سال سابقه فعالیت آموزشی

حمید چراغیان

مدرس زبان انگلیسی سلام اسلام

۱۴ سال سابقه فعالیت آموزشی

امیرمحمد آصفی

مدرس زبان انگلیسی سلام اسلام

۹ سال سابقه فعالیت آموزشی

محمد سلطانی

مدرس زبان انگلیسی سلام اسلام

۱۲ سال سابقه فعالیت آموزشی

مهران پورغلامی

مدرس زبان انگلیسی سلام اسلام

۱۱ سال سابقه فعالیت آموزشی

امیرارسلان صفی آریان

مدرس زبان انگلیسی سلام اسلام

۱۱ سال سابقه فعالیت آموزشی