کسب مقام اول در بخش اصلی مسابقات بین المللی ربوکاپ ۲۰۱۴