کسب مقام اول بهترین ارائه در مسابقات بین المللی۲۰۱۵ چین