رتبه های کسب شده در این مسابقات به شرح زیر است:
تیم فوتبالیست سبک وزن مقدماتی :
کسب مقام بهترین کار تیمی
کسب مقام اول لیگ بیگ فیلد
کسب مقام سوم لیگ سبک وزن مقدماتی

تیم فوتبالیست وزن آزاد:
کسب مقام سوم لیگ فوتبالیست وزن آزاد
کسب عنوان بهترین عملکرد

تیم فوتبالیست سبک وزن پیشرفته:
کسب مقام اول لیگ بیگ فیلد