مقام اول در بخش اصلی مسابقات بین المللی ربوکاپ ۲۰۱۴ برزیل

ربوکاپ ۲۰۱۴

متن مسابقات بین المللی ربوکاپ ۲۰۱۴ برزیل در حال تدوین و ویرایش

https://eslam.salamsch.com/mschool/wp-content/uploads/2014/04/LogoRoboCup2014-450x602.png

کسب مقام اول در بخش اصلی مسابقات بین المللی ربوکاپ ۲۰۱۴

این افتخار توسط دانش آموزان ………………..در دست تدوین می باشد

در دست تدوین

در دست تدوین می باشد