مسابقات کشوری تبیان

متن در دست ویرایش

مسابقات کشوری تبیان

  • مقام اول سمینارهای علمی- معماری: امیرسالار ناصری- سام زمانی
  • مقام اول سمینارهای علمی- پزشکی: پارسا بیهقی – فراز خرم آبادی
  • مقام دوم سمینارهای علمی – علوم فیزیکی: آرمین عطارد-  باربد زاهدی

متن در دست تدوین