جشنواره دانش آموزی ابن سینا

متن در دست ویرایش

جشنواره دانش آموزی ابن سینا

کسب مقام اول در جشنواره دانش آموزی ابن سینا در بخش سمینارهای علمی بخش معماری و کسب مجوز مسابقات بین المللی کره جنوبی(امیرسالار ناصری- سام زمانی)

متن در دست تدوین