جشنواره ملی دریا

چهارمین دوره جشنواره ملی “دریا مسیر پیشرفت” با هدف فرهنگ سازی و تامین نیروی انسانی خلاق و کارآمد برای صنعت دریایی کشور، به وسیله ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی با برنامه هایی جامع در آبان ماه سال ۱۳۹۷ برگزار شد.

این جشنواره شامل موارد اصلی ذیل خواهد بود:

–          طرح ها و دستاوردهای فناورانه دریایی

–          مسابقات دانشجویی

–          فیلم کوتاه دریا

–          ایده بازار دریایی

–          ربات های زیر دریایی

–          شناورهای هوشمند

–          مسابقات دانش آموزی

–          سخنرانی علمی و کارگاه های آموزشی

–          نمایشگاه دستاوردهای فناورانه دریایی کشور

–          عکس دانشجویی دریا

–          مسابقات شناورهای هوشمند 

مقام اول مسابقات کشتی های شیمیایی جشنواره ملی دریا

افتخار مقام اول کشتی های شیمیایی توسط دانش آموزان: بارمان غریبی – آریان خانجانی  – پارسا احمدی کسب گردید.

چهارمین دوره جشنواره ملی “دریا مسیر پیشرفت” با هدف فرهنگ سازی و تامین نیروی انسانی خلاق و کارآمد برای صنعت دریایی کشور، به وسیله ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی با برنامه هایی جامع در آبان ماه سال ۱۳۹۷ برگزار شد.