ریچر مقصر نیست…!!!

ریچر مقصر نیست…!!!
اولین نمایش آنلاین تئاتر دانش آموزی مدرسه سلام اسلام

رتبه اول تئاتر منطقه یک استان تهران
منتخب بهترین کارگردانی
منتخب بهترین بازیگر نقش اول
کسب مجوز حضور در مسابقات استان تهران