بازدید از باغ علم (واقع در باغ کتاب) – کلاس فیزیکار

لمس فیزیکی پدیده های فیزیکی برای دانش آموزان کمک به درک این پدیده ها و کاربرد هر یک از آنان می نماید. از پدیده های مغناطیسی و الکتریکی تا پدیده ها و قوانین فیزیک نیوتون و کاربرد هر یک از آنها در زندگی روزمره.