جشنواره دستاوردهای دانش آموزی سال ۹۸-۹۷

رباتیک نوجوانان چیست و چه کاربردی دارد؟