گالری تصاویر
مقالات و خبر
ارسال آثار

نفرات برتر و مقام های فرهنگی سال

ردیف نام و نام خانوادگی پایه نام مسابقه رشته رتبه
۱ ایلیا خسرو آبادی نهم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک فیلم داستانی اول
۲ ارسطو جنگی نهم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک فیلم داستانی اول
۳ اروین حقیقی نهم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک فیلم داستانی اول
۴ امیرمحمد معصومی نهم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک فیلم داستانی اول
۵ پارسا قاسمی نهم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک فیلم داستانی اول
۶ امیرحسین قاسمیان نهم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک نماهنگ اول
۷ ارسطو جنگی نهم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک نمایشنامه خوانی اول
۸ اروین حقیقی نهم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک نمایشنامه خوانی اول
۹ ایلیا خسرو آبادی نهم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک نمایشنامه خوانی اول
۱۰ امیرمحمد معصومی نهم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک نمایشنامه خوانی اول
۱۱ رادوین اخوان هشتم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک فیلم مستند اول
۱۲ پارسا قاسمی نهم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک نقالی اول
۱۳ مهراب کریمی هشتم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک پرده خوانی اول
۱۴ کیهان مطلب نژاد هشتم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک قصه گویی اول
۱۵ آرتام بوربور هشتم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک نمایش عروسکی اول
۱۶ کیهان مطلب نژاد هشتم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک نمایش عروسکی اول
۱۷ مهراب کریمی هشتم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک نمایش عروسکی اول
۱۸ رادوین اخوان هشتم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک نمایش عروسکی اول
۱۹ داریان صدیقی هشتم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک نمایش عروسکی اول
۲۰ هیمن کریمی هشتم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک طراحی و نقاشی اول
۲۱ مانی حسین خان هفتم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک مجسمه سازی اول
۲۲ نریمان فتحی نهم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک طراحی با مداد اول
۲۳ آراد حسینی کیا هشتم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک ساز پرکاشین اول
۲۴ رادوین اخوان هشتم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک ساز تار اول
۲۵ محمدارسلان ایل بیگی نهم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک ساز تنبک اول
۲۶ امیرعباس کریمی هفتم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک ساز سنتور اول
۲۷ مانی فروهر نهم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک ساز نی اول
۲۸ مبین خیراله زاده نهم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک ساز گیتار برقی اول
۲۹ پوریا اسمعیل نهم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک ساز هندگرام اول
۳۰ هومهر کشوری نهم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک ساز درام اول
۳۱ کورش کلانتری هشتم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک ساز پیانو اول
۳۲ آرتین بهرام زاده هشتم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک ساز گیتار اول
۳۳ امیرعلی زند نهم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک آواز(تکخوانی) اول
۳۴ ارشیا شکسته بند هفتم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک نقاشی رنگ روغن دوم
۳۵ آرشام زمانیان هفتم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک ساز دف دوم
۳۶ رادین تاویلی هشتم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک ساز تنبک دوم
۳۷ داریان صدیقی هشتم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک ساز ویلن دوم
۳۸ مانی موسوی هشتم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک ساز پیانو دوم
۳۹ امیرعلی میوه چی هفتم مسابقات فرهنگی و هنری اسوه حسنه پادکست سوم
۴۰ ایلیا افشار هشتم مسابقات فرهنگی و هنری اسوه حسنه نقاشی رنگ روغن سوم
۴۱ امیرعباس کریمی هفتم مسابقات فرهنگی و هنری اسوه حسنه معرق کاری سوم
۴۲ بزرگمهر موسوی هفتم مسابقات فرهنگی و هنری اسوه حسنه ساز پیانو سوم
۴۳ بهنود ادبی نهم مسابقات فرهنگی و هنری اسوه حسنه ساز گیتار سوم
۴۴ رادین معدلت هشتم مسابقات قرآن و عترت منطقه یک نهج البلاغه اول
۴۵ محمدمهدی بحرینی هفتم مسابقات قرآن و عترت منطقه یک احکام دوم
۴۶ بزرگمهر موسوی هفتم مسابقات قرآن و عترت منطقه یک انشای نماز دوم
۴۷ طاها مسلمیان هفتم مسابقات قرآن و عترت منطقه یک صحیفه سجادیه دوم
۴۸ رادوین اخوان هشتم مسابقات قرآن و عترت منطقه یک صحیفه سجادیه دوم
۴۹ مانی فروهر نهم مسابقات قرآن و عترت منطقه یک صحیفه سجادیه دوم
۵۰ محمدامین عباسی هشتم مسابقات قرآن و عترت منطقه یک قرائت قرآن دوم
۵۱ امیرحسن نوروزی نهم مسابقات قرآن و عترت منطقه یک قرائت قرآن دوم
۵۲ هیربد فودازی هشتم مسابقات قرآن و عترت منطقه یک مفاهیم قرآن دوم
۵۳ محمدمهدی عباسی نهم مسابقات قرآن و عترت منطقه یک مفاهیم قرآن دوم
۵۴ ارشیا علیخانی هفتم مسابقات قرآن و عترت منطقه یک نهج البلاغه دوم
۵۵ امیرسامان امینیان نهم مسابقات قرآن و عترت منطقه یک نهج البلاغه دوم
۵۶ آرسن بنایی عمران هشتم مسابقات قرآن و عترت منطقه یک احکام سوم
۵۷ پارسا محمودیان نهم مسابقات قرآن و عترت منطقه یک احکام سوم
۵۸ مهراب کریمی هشتم مسابقات قرآن و عترت منطقه یک اذان سوم
۵۹ فربد نجومی زاده هشتم مسابقات قرآن و عترت منطقه یک انشای نماز سوم
۶۰ امیرمحمد معتمد نهم مسابقات قرآن و عترت منطقه یک انشای نماز سوم
۶۱ امیرعباس کریمی هفتم مسابقات قرآن و عترت منطقه یک مفاهیم قرآن سوم
۶۲ مانی شکرالهی هفتم مسابقات فرهنگی و هنری اسوه حسنه ترجمه انگلیسی قرآن اول
۶۳ پارسا محمودیان نهم مسابقات فرهنگی و هنری اسوه حسنه احکام اول
۶۴ نریمان فتحی نهم مسابقات فرهنگی و هنری اسوه حسنه نقاشی و طراحی اول
۶۵ نریمان فتحی نهم مسابقات فرهنگی و هنری اسوه حسنه کاریکاتور دوم
۶۶ بزرگمهر موسوی هفتم مسابقات فرهنگی و هنری اسوه حسنه مشاعره اول
۶۷ امیرمحمد معتمد نهم مسابقات فرهنگی و هنری اسوه حسنه انشای نماز اول
۶۸ مانی حسین خان هفتم مسابقات فرهنگی و هنری اسوه حسنه احکام دوم
۶۹ مهراب کریمی هشتم مسابقات فرهنگی و هنری اسوه حسنه اذان دوم
۷۰ امیرعلی زند نهم مسابقات فرهنگی و هنری اسوه حسنه تکخوانی دوم
۷۱ ارسطو جنگی نهم مسابقات فرهنگی و هنری اسوه حسنه نمایشنامه خوانی دوم
۷۲ اروین حقیقی نهم مسابقات فرهنگی و هنری اسوه حسنه نمایشنامه خوانی دوم
۷۳ ایلیا خسرو آبادی نهم مسابقات فرهنگی و هنری اسوه حسنه نمایشنامه خوانی دوم
۷۴ امیرمحمد معصومی نهم مسابقات فرهنگی و هنری اسوه حسنه نمایشنامه خوانی دوم
۷۵ پارسا قاسمی نهم مسابقات فرهنگی و هنری اسوه حسنه نقالی دوم
۷۶ پارسا قاسمی نهم مسابقات فرهنگی و هنری اسوه حسنه شعر دوم
۷۷ ایلیا افشار هشتم مسابقات فرهنگی و هنری اسوه حسنه نقاشی و طراحی دوم
۷۸ مهراب کریمی هشتم مسابقات فرهنگی و هنری اسوه حسنه نقالی سوم
۷۹ صدرا شاهرخی هشتم مسابقات فرهنگی و هنری اسوه حسنه مشاعره سوم
۸۰ هیمن کریمی هشتم مسابقات فرهنگی و هنری اسوه حسنه نقاشی و طراحی چهارم
۸۱ محمد عالیانی نهم مسابقات فرهنگی و هنری اسوه حسنه عکاسی پنجم

تالار افتخارات فرهنگی سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰

افتخارات فرهنگی دانش آموزان سلام اسلام پسرانه دوره اول

افتخارات هفتمین دوره مسابقات فرهنگی هنرى ” اسوه حسنه “

افتخارات مسابقات فرهنگی منطقه ۱ آموزش و پرورش

دیگر افتخارات

افتخارات دانش آموزان سلام اسلام پسرانه دوره اول

© کپی رایت - دبیرستان پسرانه سلام اسلام (دوره اول) - Enfold Theme by Kriesi