همکاران کادر آموزشی

دبیرستان پسرانه سلام اسلام (دوره اول)
https://eslam.salamsch.com/mschool/wp-content/uploads/2022/01/7.png

همکاران و دبیران محترم پایه هفتم دبیرستان سلام اسلامهمکاران پایه هفتم متوسطه اول

https://eslam.salamsch.com/mschool/wp-content/uploads/2022/01/8.png

همکاران و دبیران محترم پایه هشتم دبیرستان سلام اسلامهمکاران پایه هشتم متوسطه اول

https://eslam.salamsch.com/mschool/wp-content/uploads/2022/01/9.png

همکاران و دبیران محترم پایه نهم دبیرستان سلام اسلامهمکاران پایه نهم متوسطه اول

https://eslam.salamsch.com/mschool/wp-content/uploads/2022/01/1zaban.png

همکاران و دبیران محترم گروه زبان دبیرستان سلام اسلامهمکاران گروه زبان انگلیسی متوسطه اول