دبیرستان پسرانه سلام اسلام

دبیرستان پسرانه سلام اسلام

پیشرو در ارائه خدمات نوین آموزشی در کشور

دبیرستان پسرانه سلام اسلام

پیشرو در ارائه خدمات نوین آموزشی در کشور

نام درس مورد نظر را در نوار پایین انتخاب کنید

درس حساب پایه هفتم ، مدرس آقای خلج طهرانی

حساب پایه هفتم قسمت اول

حساب پایه هفتم قسمت دوم 

حساب پایه هفتم قسمت سوم

حساب پایه هفتم قسمت چهارم

حساب پایه هفتم قسمت پنجم

حساب پایه هفتم قسمت ششم

حساب پایه هفتم قسمت هفتم

حساب پایه هفتم قسمت هشتم

حساب پایه هفتم قسمت نهم

حساب پایه هفتم شنبه ۱۶ فروردین

حساب پایه هفتم دوشنبه ۱۸ فروردین

کلاس آنلاین حساب، پایه هفتم، قسمت اول، آقای خلج طهرانی، ۹۹/۱/۲۴

کلاس آنلاین، حساب، پایه هفتم، جلسه دوم، آقای خلج طهرانی، ۹۹/۱/۲۴

حساب، پایه هفتم، آقای خلج طهرانی، ۹۹/۱/۲۵

 درس و حل سوالات آزمون ایستگاهی ۹۹/۱/۲۵

حساب، پایه هفتم، جلسه اول و دوم، آقای خلج طهرانی، ۹۹/۱/۳۱

حساب، پایه هفتم، قسمت اول، آقای خلج طهرانی، ۹۹/۲/۱

حساب، پایه هفتم، قسمت اول، آقای خلج طهرانی، ۹۹/۲/۷

حساب، پایه هفتم، قسمت دوم، آقای خلج طهرانی، ۹۹/۲/۷

حساب، پایه هفتم، قسمت اول، آقای خلج طهرانی، ۹۹/۲/۸

حساب، پایه هفتم، جلسه دوم، استاد خلج تهرانی، ۹۹/۲/۸

حساب، پایه هفتم، جلسه اول و دوم، آقای خلج طهرانی، ۹۹/۲/۱۴

حساب، پایه هفتم، قسمت اول، آقای خلج طهرانی، ۹۹/۲/۱۵

حساب، پایه هفتم، قسمت دوم، آقای خلج طهرانی، ۹۹/۲/۱۵

حساب، پایه هفتم، قسمت اول، آقای خلج طهرانی، ۹۹/۲/۲۱

حساب، پایه هفتم، قسمت دوم، آقای خلج طهرانی، ۹۹/۲/۲۱

درس عربی پایه هفتم ، مدرس آقای غلامی

عربی پایه هفتم قسمت اول

عربی پایه هفتم سه شنبه ۱۹ فروردین ۹۹

ترجمه متون جدید، حل تمرین، پرسش و پاسخ  ۹۹/۱/۲۵

عربی، پایه هفتم، آقای غلامی، دوشنبه ۹۹/۲/۱

عربی، پایه هفتم، آقای غلامی، ۹۹/۲/۲

عربی، پایه هفتم، آقای غلامی، ۹۹/۲/۸

عربی، پایه هفتم، آقای غلامی، ۹۹/۲/۹

عربی، پایه هفتم، آقای غلامی، ۹۹/۲/۱۶

عربی، پایه هفتم، آقای غلامی، ۹۹/۲/۲۲

عربی،۱۳۹۹/۲/۲۳

درس شیمی فیزیک پایه هفتم ، مدرس کوهگرد


شیمی پایه هفتم قسمت اول


شیمی پایه هفتم قسمت دوم

فیزیک شیمی پایه هفتم قسمت سوم


شیمی پایه هفتم قسمت چهارم


شیمی فیزیک پایه هفتم سه شنبه ۱۹ فروردین ۹۹ قسمت اول


شیمی فیزیک پایه هفتم سه شنبه ۱۹ فروردین ۹۹ قسمت دوم

فیزیک شیمی، پایه هفتم، قسمت اول، ۹۹/۱/۲۶

فیزیک شیمی، پایه هفتم، قسمت دوم، ۹۹/۱/۲۶

فیزیک شیمی، پایه هفتم، آقای کوهگرد، ۹۹/۱/۲۷

فیزیک شیمی، پایه هفتم، آقای گوهگرد، ۹۹/۱/۳۰

فیزیک شیمی، پایه هفتم، آقای کوهگرد ۹۹/۲/۳

فیزیک شیمی،جلسه دوم، پایه هفتم، ۹۹/۲/۳

فیزیک شیمی، پایه هفتم، ۹۹/۲/۶

فیزیک، پایه هفتم، جلسه اول، ۹۹/۲/۱۰

فیزیک شیمی،جلسه دوم، پایه هفتم، ۹۹/۲/۱۰

فیزیک، پایه هفتم، آقای کوهگرد، ۹۹/۲/۱۷

فیزیک شیمی،جلسه دوم، پایه هفتم، ۹۹/۲/۱۷

فیزیک شیمی،، پایه هفتم، ۹۹/۲/۲۴

درس زیست پایه هفتم ، مدرس آقای خورشیدی

زیست زمین پایه هفتم قسمت اول

زیست زمین پایه هفتم قسمت ذوم

زیست و زمین قسمت اول، پایه هفتم، دکتر خورشیدی، ۹۹/۱/۲۴

زیست و زمین، پایه هفتم، دکتر خورشیدی، ۹۹/۱/۲۴

زیست و زمین، پایه هفتم، استاد خورشیدی، ۹۹/۱/۳۱

زیست و زمین، پایه هفتم، جلسه دوم، استاد خورشیدی، ۹۹/۱/۳۱

زیست و زمین، پایه هفتم، دکتر خورشیدی، ۹۹/۲/۷

زیست و زمین، پایه هفتم، دکتر خورشیدی، ۹۹/۲/۱۴

زیست و زمین، پایه هفتم، جلسه دوم،دکتر خورشیدی، ۹۹/۲/۱۴

زیست و زمین، پایه هفتم، آقای خورشیدی، ۹۹/۲/۲۱

درس هندسه پایه هفتم ، مدرس آقای شریفی

کلاس آنلاین هندسه، پایه هفتم، آقای شریفی، ۹۹/۱/۲۳

هندسه، پایه هفتم، جلسه اول، ۹۹/۲/۲

هندسه، پایه هفتم، جلسه دوم، ۹۹/۲/۲

هندسه، پایه هفتم، آقای شریفی، جلسه اول ۹۹/۲/۹

هندسه، پایه هفتم، آقای شریفی، جلسه دوم ۹۹/۲/۹

هندسه، پایه هفتم، آقای شر یفی، ۹۹/۲/۱۶

هندسه، پایه هفتم، آقای شریفی، ۹۹/۲/۲۳

درس زبان انگلیسی پایه هفتم

آموزشی زبان انگلیسی پایه هفتم قسمت اول

آموزشی زبان انگلیسی پایه هفتم قسمت دوم

زبان ترمیک، سطح ۶، پایه هفتم، آقای محمدی، ۹۹/۱/۲۳

زبان ترمیک، سطح ۴، پایه هفتم، آقای حسن آبادی، ۹۹/۱/۲۵

زبان ترمیک، سطح ۱، پایه هفتم، آقای پورغلامی، ۹۹/۱/۲۷

زبان ترمیک، سطح ۶، پایه هفتم، آقای محمدی، ۹۹/۱/۳۰

زبان ترمیک، سطح ۵، پایه هفتم، آقای مومن خانی، ۹۹/۱/۳۰

زبان ترمیک، سطح ۳، پایه هفتم، آقای آرین، ۹۹/۲/۱

زبان ترمیک، سطح ۴، پایه هفتم، آقای حسن آبادی ، ۹۹/۲/۱

زبان Prospect، پایه هفتم، ۹۹/۲/۲

زبان ترمیک، سطح ۱، پایه هفتم، آقای پورغلامی، ۹۹/۲/۳

زبان ترمیک، پایه هفتم، آقای مومن خانی، ۹۹/۲/۶

زبان ترمیک، سطح ۶، پایه هفتم، آقای محمدی، ۹۹/۲/۶

زبان ترمیک، سطح ۳، پایه هفتم، آقای آرین، ۹۹/۲/۸

زبان ترمیک، پایه هفتم، آقای حسن آبادی، سطح۴، ۹۹/۲/۸

زبان انگلیسی، پایه هفتم، Prospect، ۹۹/۲/۹

زبان ترمیک، سطح ۲، پایه هفتم، آقای آصفی، ۹۹/۲/۱۰

زبان ترمیک، سطح ۱، پایه هفتم، آقای پورغلامی، ۹۹/۲/۱۰

زبان ترمیک، سطح ۴، پایه هفتم، آقای حسن آبادی، ۹۹/۲/۱۵

زبان ترمیک، سطح ۳، پایه هفتم، آقای آرین، ۹۹/۲/۱۵

زبان ترمیک، سطح ۱، پایه هفتم، آقای پورغلامی، ۹۹/۲/۱۷

زبان ترمیک، پایه هفتم، سطح ۶، آقای محمدی، ۹۹/۲/۲۰

زبان ترمیک، سطح ۵، پایه هفتم، آقای مومن خانی، ۹۹/۲/۲۰

زبان ترمیک، سطح ۳، پایه هفتم، آقای آرین، ۹۹/۲/۲۲

زبان ترمیک پایه هفتم آقای حسن آبادی روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت

زبان ترمیک، پایه هفتم، آقای آصفی، ۹۹/۲/۲۴

زبان ترمیک، سطح ۱، پایه هفتم، آقای پورغلامی، ۹۹/۲/۲۴

درس پیام های آسمانی پایه هفتم ، مدرس آقای شفیعی

آموزشی پیام های آسمانی پایه هفتم قسمت اول

پیام های آسمانی، پایه هفتم، آقای شفیعی، ۹۹/۱/۲۶

پیام های آسمانی، پایه هفتم، آقای شفیعی، ۹۹/۲/۲

پیام آسمانی، پایه هفتم، آقای شفیعی، ۹۹/۲/۹

پیام، پایه هفتم، آقای شفیعی، ۹۹/۲/۱۶

پیام آسمانی، پایه هفتم، آقای شفیعی، ۹۹/۲/۲۳

درس ادبیات پایه هفتم ، مدرس آقای اصفهانی

درس ادبیات هفتم قسمت اول

درس ادبیات هفتم قسمت دوم

فارسی، پایه هفتم، آقای اصفهانی، ۹۹/۱/۳۰

فارسی، پایه هفتم، جلسه اول، ۹۹/۲/۶

فارسی، پایه هفتم، جلسه دوم، ۹۹/۲/۶

فارسی، پایه هفتم، جلسه اول و دوم، ۹۹/۲/۱۷

فارسی، پایه هفتم، ۹۹/۲/۲۴

درس مطالعات اجتماعی پایه هفتم ، مدرس آقای ساداتی

مطالعات اجتماعی پایه هفتم سه شنبه ۱۹ فروردین

اجتماعی، پایه هفتم، آقای ساداتی، ۹۹/۱/۲۵

اجتماعی، پایه هفتم، آقای ساداتی، ۹۹/۲/۸

اجتماعی، پایه هفتم، جلسه اول، آقای ساداتی، ۹۹/۲/۱۵

اجتماعی، پایه هفتم، قسمت دوم، آقای ساداتی، ۹۹/۲/۱۵

اجتماعی، پایه هفتم، آقای ساداتی، جلسه اول، ۹۹/۲/۲۲

اجتماعی، پایه هفتم، جلسه دوم، ۹۹/۲/۲۲

درس کاروفناوری پایه هفتم ، مدرس آقای هلاکویی

کاروفناوری شنبه ۱۶ فرودین

کلاس آنلاین کارو فناوری، پایه هفتم، آقای هولاکوهی، ۹۹/۱/۲۳

کار و فناوری، پایه هفتم، اقای هولاکوهی ۹۹/۱/۳۰

درس قرآن پایه هفتم ، مدرس آقای حجاریان

قرآن پایه هفتم چهارشنبه ۲۰ فروردین ۹۹

قرآن، پایه هفتم، آقای حجاریان، ۹۹/۲/۳

درس انشا پایه هفتم ، مدرس آقای سعدی

انشا، پایه هفتم، آقای سعدی، ۹۹/۱/۲۷

انشا، پایه هفتم، آقای سعدی، ۹۹/۲/۱۰

درس املاء پایه هفتم ، مدرس آقای مرادی

املا، جلسه اول، پایه هفتم، ۱۳۹۹/۱/۲۰

املا، پایه هفتم، آقای مرادی ۹۹/۱/۲۷

درس رایانه پایه هفتم ، مدرس آقای اوجاقی

رایانه جلسه اول، پایه هفتم، جناب آقای اوجاقی، ۱۳۹۹/۱/۲۰

درس آزمایشگاه پایه هفتم ، مدرس آقای میرحسینی

آزمایشگاه، پایه هفتم، ۹۹/۲/۳

آزمایشگاه، پایه هفتم، آقای میرحسینی، ۹۹/۲/۱۰

آزمایشگاه، پایه هفتم، ۹۹/۲/۲۴

درس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم ، مدرس آقای مجدآبادی

تفکر و سبک زندگی، پایه هفتم، فصل ۳ و ۵

تفکر و سبک زندگی، پایه هفتم، فصل ۴

نظر اولیا و مربیان و دانش آموزان

اولیا و دانش آموزان عزیز ما را از نظرات خود با اطلاع نمایید ، خواهشمندیم از قسمت تماس همین صفحه پیشنهادهای سازنده خود را برای ما ارسال نمایید.

با سپاس

با ما در ارتباط باشید :

به ما ایمیل بفرستید

اگر پیام خود را ارسال کردید منتظر پاسخ ما باشید

© کپی رایت - دبیرستان پسرانه سلام اسلام (دوره اول) - Enfold Theme by Kriesi