دبیرستان پسرانه سلام اسلام

دبیرستان پسرانه سلام اسلام

پیشرو در ارائه خدمات نوین آموزشی در کشور

دبیرستان پسرانه سلام اسلام

پیشرو در ارائه خدمات نوین آموزشی در کشور

نام درس مورد نظر را در نوار پایین انتخاب کنید

درس هندسه پایه هشتم ، مدرس آقای ساعدی

درس هندسه پایه هشتم قسمت اول

درس هندسه پایه هشتم قسمت دوم

هندسه پایه هشتم قسمت اول روز یکشنبه ۲۴ فروردین

هندسه قسمت اول پایه هشتم روز یکشنبه ۳۱ فروردین

هندسه قسمت دوم پایه هشتم روز یکشنبه ۳۱ فروردین

هندسه قسمت اول پایه هشتم روز یکشنبه ۷ اردیبهشت

هندسه قسمت دوم پایه هشتم روز یکشنبه ۷ اردیبهشت

هندسه قسمت اول پایه هشتم روز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت

هندسه قسمت دوم پایه هشتم روز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت

هندسه پایه هشتم روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت

درس حساب پایه هشتم ، مدرس آقای علوی

درس حساب پایه هشتم قسمت اول

درس حساب پایه هشتم قسمت دوم

درس حساب پایه هشتم قسمت سوم

درس حساب پایه هشتم قسمت چهارم

درس حساب پایه هشتم قسمت پنجم

حساب پایه هشتم روز چهارشنبه ۲۰ فروردین قسمت اول

حساب پایه هشتم روز چهارشنبه ۲۰ فروردین قسمت دوم

حساب هشتم چهارشنبه ۲۰ فروردین ۹۹

درس حساب پایه هشتم روز یکشنبه ۲۴ فروردین

حساب پایه هشتم قسمت اول روز چهارشنبه ۲۷ فروردین

حساب پایه هشتم قسمت دوم روز چهارشنبه ۲۷ فروردین

حساب پایه هشتم قسمت دوم روز چهارشنبه ۲۷ فروردین کلاس آفلاین

حساب قسمت اول پایه هشتم روز یکشنبه ۳۱ فروردین

حساب قسمت دوم پایه هشتم روز ۳۱ فروردین

حساب پایه هشتم قسمت اول روز چهارشنبه ۳ اردیبهشت

حساب پایه هشتم قسمت دوم روز چهارشنبه ۳ اردیبهشت

حساب قسمت اول پایه هشتم روز یکشنبه ۷ اردیبهشت

حساب قسمت دوم پایه هشتم روز یکشنبه ۷ اردیبهشت

حساب قسمت اول پایه هشتم روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت

حساب قسمت دوم پایه هشتم روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت

حساب پایه هشتم روز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت

حساب پایه هشتم روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت

درس عربی پایه هشتم ، مدرس آقای موسوی


درس عربی پایه هشتم قسمت اول


درس عربی پایه هشتم قسمت دوم


درس عربی پایه هشتم قسمت سوم

عربی پایه هشتم سه شنبه ۲۶ فروردین

عربی پایه هشتم قسمت اول روز سه شنبه ۲ اردیبهشت

عربی پایه هشتم قسمت دوم روز سه شنبه ۲ اردیبهشت

عربی قسمت اول پایه هشتم روز سه شنبه ۹ اردیبهشت

عربی قسمت دوم پایه هشتم روز سه شنبه ۹ اردیبهشت

عربی قسمت اول پایه هشتم روز سه شنبه ۱۶ اردیبهشت

عربی قسمت دوم پایه هشتم روز سه شنبه ۱۶ اردیبهشت

درس فیزیک پایه هشتم ، مدرس آقای روستایی


درس فیزیک پایه هشتم قسمت اول


درس فیزیک پایه هشتم قسمت دوم


فیزیک پایه هشتم دوشنبه ۱۸ فروردین ۹۹

فیزیک پایه هشتم دوشنبه ۲۵ فروردین ۹۹

فیزیک پایه هشتم روز دوشنبه ۲۵ فروردین

فیزیک پایه هشتم دوشنبه ۲۵ فروردین ۹۹

فیزیک قسمت اول پایه هشتم روز دوشنبه ۱ اردیبهشت

فیزیک قسمت دوم پایه هشتم روز دوشنبه ۱ اردیبهشت

فیزیک قسمت اول پایه هشتم روز دوشنبه ۸ اردیبهشت

فیزیک قسمت دوم پایه هشتم روز دوشنبه ۸ اردیبهشت

فیزیک قسمت اول پایه هشتم روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت

فیزیک قسمت دوم پایه هشتم روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت

فیزیک پایه هشتم روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت

درس شیمی پایه هشتم ، مدرس آقای بطحایی

شیمی پایه هشتم دوشنبه ۱۸ فروردین ۹۹

شیمی پایه هشتم روز دوشنبه ۲۵ فروردین

شیمی پایه هشتم روز دوشنبه ۱ اردیبهشت

شیمی پایه هشتم روز دوشنبه ۸ اردیبهشت

درس زیست زمین شناسی پایه هشتم ، مدرس آقای محمودی خواه

زیست زمین پایه هشتم شنبه ۱۶ فروردین ۹۹

زیست شناسی هشتم روز ۴شنبه ۲۰ فروردین ماه

زیست پایه هشتم روز شنبه ۲۳ فروردین

زیست پایه هشتم روز شنبه ۳۰ فروردین

زیست پایه هشتم روز چهارشنبه ۳ اردیبهشت

زیست قسمت اول پایه هشتم روز شنبه ۶ اردیبهشت

زیست قسمت دوم پایه هشتم روز شنبه ۶ اردیبهشت

حل سوالات زیست پیش آزمون جامع پایه هشتم روز سه شنبه ۹ اردیبهشت

زیست پایه هشتم روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت

زیست پایه هشتم روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت

درس پیام های آسمانی پایه هشتم ، مدرس آقای یونسی

پیام آسمانی پایه هشتم دوشنبه ۱۸ فروردین ۹۹

پیام های آسمانی پایه هشتم روز دوشنبه ۲۵ فروردین

پیام های آسمان پایه هشتم روز دوشنبه ۱ اردیبهشت

پیام های آسمان پایه هشتم روز دوشنبه ۸ اردیبهشت

پیام های آسمان پایه هشتم روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت

پیام های آسمان پایه هشتم روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت

درس ادبیات پایه هشتم ، مدرس آقای اصفهانی

ادبیات پایه هشتم قسمت اول

ادبیات فارس هشتم شنبه ۱۶ فروردین ۹۹

فارسی پایه هشتم روز شنبه مورخ ۲۳ فروردین

فارسی پایه هشتم روز شنبه ۳۰ فروردین

فارسی قسمت اول پایه هشتم روز شنبه ۶ اردیبهشت

فارسی قسمت اول پایه هشتم روز شنبه ۶ اردیبهشت

فارسی قسمت دوم پایه هشتم روز شنبه ۶ اردیبهشت

فارسی قسمت اول پایه هشتم روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت

فارسی قسمت دوم پایه هشتم روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت

فارسی پایه هشتم روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت

درس زبان انگلیسی پایه هشتم

زبان ترمیک پایه هشتم آقای پورغلامی روز شنبه ۲۳ فروردین

زبان ترمیک هشتم آقای حسن آبادی ۲۳ فروردین

زبان ترمیک آقای آریان پایه هشتم روز دوشنبه ۲۵ فروردین

زبان کتاب درسی سال هشتم (ویژه کلیه دانش آموزان) ۲۶ فروردین

زبان ترمیک پایه هشتم آقای مومن خانی روز ۴ شنبه ۲۷ فروردین

زبان ترمیک پایه هشتم آقای محمدی روز چهارشنبه ۲۷ فروردین

زبان ترمیک پایه هشتم آقای پورغلامی روز شنبه ۳۰ فروردین

زبان ترمیک پایه هشتم آقای آریان روز دوشنبه ۱ اردیبهشت

زبان ترمیک پایه هشتم آقای آصفی روز دوشنبه ۱ اردیبهشت

زبان انگلیسی (آموزش و پروش) کلیه دانش آموزان پایه هشتم روز سه شنبه ۲ اردیبهشت

زبان ترمیک پایه هشتم آقای مومن خانی روز چهارشنبه ۳ اردیبهشت

زبان ترمیک پایه هشتم آقای محمدی روز چهارشنبه ۳ اردیبهشت

زبان ترمیک پایه هشتم آقای پورغلامی شنبه ۶ اردیبهشت

زبان ترمیک پایه هشتم آقای حسن آبادی روز شنبه ۶ اردیبهشت

زبان ترمیک پایه هشتم آقای آصفی روز دوشنبه ۸ اردیبهشت

زبان ترمیک پایه هشتم آقای آریان روز دوشنبه ۸ اردیبهشت

زبان انگلیسی درسی (آموزش و پرورش) پایه هشتم روز سه شنبه ۹ اردیبهشت

زبان ترمیک پایه هشتم آقای محمدی روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت

زبان ترمیک پایه هشتم آقای مومن خانی روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت

زبان ترمیک پایه هشتم آقای آریان روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت

زبان ترمیک پایه هشتم آقای آصفی روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت

زبان ترمیک پایه هشتم آقای مومن خانی روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت

زبان ترمیک پایه هشتم آقای محمدی روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت

زبان ترمیک پایه هشتم آقای حسن آبادی روز شنبه ۲۰ اردیبهشت

زبان ترمیک پایه هشتم آقای پورغلامی روز شنبه ۲۰ اردیبهشت

زبان ترمیک پایه هشتم آقای آریان روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت

زبان ترمیک پایه هشتم آقای آصفی روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت

زبان ترمیک پایه هشتم آقای مومن خانی روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت

زبان ترمیک پایه هشتم آقای محمدی روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت

درس مطالعات اجتماعی پایه هشتم ، مدرس آقای همدانی

مطالعات اجتماعی قسمت دوم

مطالعات اجتماعی قسمت اول

مطالعات اجتماعی پایه هشتم سه شنبه ۱۹ فروردین ۹۹

اجتماعی پایه هشتم سه شنبه ۲۶ فروردین

اجتماعی پایه هشتم روز سه شنبه ۲ اردیبهشت

اجتماعی پایه هشتم قسمت اول و دوم (کامل) روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت

درس املا پایه هشتم ، مدرس آقای سعدی

درس املاء پایه هشتم روز چهارشنبه ۲۷ فروردین

درس انشا پایه هشتم ، مدرس آقای سعدی

انشاء پایه هشتم روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت

درس قرآن پایه هشتم ، مدرس آقای شفیعی

قرآن پایه هشتم سه شنبه ۱۹ فروردین ۹۹

قرآن پایه هشتم روز سه شنبه ۲ اردیبهشت

قرآن پایه هشتم روز سه شنبه ۹ اردیبهشت

قرآن قسمت اول پایه هشتم روز سه شنبه ۱۶ اردیبهشت

قرآن قسمت دوم پایه هشتم روز سه شنبه ۱۶ اردیبهشت

قرآن پایه هشتم روز سه شنبه ۲۳ اردیبهشت

درس کاروفناوری هشتم ، مدرس آقای هلاکویی


کاروفناوری پایه هشتم شنبه ۱۶ فروردین ۹۹

کاروفناوری پایه هشتم روز شنبه ۲۳ فروردین

کاروفناوری پایه هشتم روز شنبه ۳۰ فروردین

درس رایانه هشتم ، مدرس آقای اوجاقی

درس رایانه پایه هشتم روز چهارشنبه ۲۰ فروردین

درس آزمایشگاه هشتم ، مدرس آقای میرحسینی

درس آزمایشگاه پایه هشتم روز چهارشنبه ۳ اردیبهشت

آزمایشگاه پایه هشتم روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت

مشاوره هشتم ، مدرس آقای محمودی خواه

مشاوره پایه هشتم و (حل سوالات زیست آزمون جامع ۲) ۱۵ اردیبهشت

نظر اولیا و مربیان و دانش آموزان

اولیا و دانش آموزان عزیز ما را از نظرات خود با اطلاع نمایید ، خواهشمندیم از قسمت تماس همین صفحه پیشنهادهای سازنده خود را برای ما ارسال نمایید.

با سپاس

با ما در ارتباط باشید :

اگر پیام خود را ارسال کردید منتظر پاسخ ما باشید

© کپی رایت - دبیرستان پسرانه سلام اسلام (دوره اول) - Enfold Theme by Kriesi