پایگاه تابستانی ۹۷ با هدف کسب آمادگی جهت سال تحصیلی آینده، کسب مهارت های آموزشی، پرورشی و برنامه های تفریحی اردویی و با حضور تمام دانش آموزان فعالیت خود را آغاز کرد.