دبیرستان پسرانه سلام اسلام

دبیرستان پسرانه سلام اسلام

پیشرو در ارائه خدمات نوین آموزشی در کشور

دبیرستان پسرانه سلام اسلام

پیشرو در ارائه خدمات نوین آموزشی در کشور

نام درس مورد نظر را در نوار پایین انتخاب کنید

گروه پژوهشی ربات مسیریاب

پژوهشی ربات مسیریاب پایه هشتم آقای مهدی پور ۱۵ تیر۹۹

پژوهشی ربات مسیریاب پایه هشتم آقای مهدی پور ۲۲ تیر۹۹

پژوهشی ربات مسیریاب پایه هشتم آقای مهدی پور ۲۹ تیر۹۹

پژوهشی ربات مسیریاب پایه هشتم آقای مهدی پور ۵ مرداد ۹۹

پژوهشی ربات مسیریاب پایه هشتم آقای مهدی پور ۱۲ مرداد ۹۹

پژوهشی ربات مسیریاب پایه هشتم آقای مهدی پور ۱۹مرداد ۹۹

پژوهشی ربات مسیریاب پایه هشتم آقای مهدی پور ۱۶شهریور ۹۹

پژوهشی ربات مسیریاب پایه هشتم آقای مهدی پور ۲۳ شهریور ۹۹

گروه پژوهشی ربات امدادگر

کلاس پژوهشی ربات امدادگر پایه هشتم آقای فغانی ۱۵ تیر۹۹

کلاس پژوهشی ربات امدادگر پایه هشتم آقای فغانی ۲۲ تیر۹۹

کلاس پژوهشی ربات امدادگر پایه هشتم آقای فغانی ۲۹ تیر۹۹

کلاس پژوهشی ربات امدادگر پایه هشتم آقای فغانی ۵ مرداد ۹۹

کلاس پژوهشی ربات امدادگر پایه هشتم آقای فغانی ۱۲ مرداد ۹۹

کلاس پژوهشی ربات امدادگر پایه هشتم آقای فغانی ۱۹ مرداد ۹۹

کلاس پژوهشی ربات امدادگر پایه هشتم آقای فغانی ۱۶ شهریوزر ۹۹

کلاس پژوهشی ربات امدادگر پایه هشتم آقای فغانی ۲۳ شهریوزر ۹۹

گروه پژوهشی ربات فوتبالیست

 ربات فوتبالیست پایه هشتم آقای دائمی ۱۵ تیر ۹۹

 ربات فوتبالیست پایه هشتم آقای دائمی ۱۶ شهریور ۹۹

 ربات فوتبالیست پایه هشتم آقای دائمی۲۳ شهریور ۹۹

گروه پژوهشی فیزیکار

پژوهشی مکانیک (فیزیکار) پایه هشتم آقای زمانی ۱۵ تیر۹۹

پژوهشی مکانیک (فیزیکار) پایه هشتم آقای زمانی ۲۲ تیر۹۹

پژوهشی مکانیک (فیزیکار) پایه هشتم آقای زمانی ۲۹ تیر۹۹

پژوهشی مکانیک (فیزیکار) پایه هشتم آقای زمانی۵ مرداد ۹۹

پژوهشی مکانیک (فیزیکار) پایه هشتم آقای زمانی۱۲ مرداد ۹۹

پژوهشی مکانیک (فیزیکار) پایه هشتم آقای زمانی۱۹ مرداد ۹۹

پژوهشی مکانیک (فیزیکار) پایه هشتم آقای زمانی ۱۶ شهریور ۹۹

پژوهشی مکانیک (فیزیکار) پایه هشتم آقای زمانی ۲۳شهریور ۹۹ (ارائه)

گروه پژوهشی هوافضا

 هوافضا پایه هشتم آقای مشایخی ۱۵ تیرماه ۹۹

 هوافضا پایه هشتم آقای مشایخی ۲۲ تیرماه ۹۹

 هوافضا پایه هشتم آقای مشایخی ۲۹ تیرماه ۹۹

 هوافضا پایه هشتم آقای مشایخی ۵ مرداد ۹۹

 هوافضا پایه هشتم آقای مشایخی ۱۲ مرداد ۹۹

 هوافضا پایه هشتم آقای مشایخی ۱۹ مرداد ۹۹

 هوافضا پایه هشتم آقای مشایخی ۱۶ شهریور ۹۹

 هوافضا پایه هشتم آقای مشایخی ۲۳ شهریور ۹۹

گروه پژوهشی کمیکار

کمیکار پایه هشتم آقای غریب زاده ۱۵ تیر ۹۹

کمیکار پایه هشتم آقای غریب زاده ۲۲ تیر ۹۹

کمیکار پایه هشتم آقای غریب زاده ۲۹ تیر ۹۹

کمیکار پایه هشتم آقای غریب زاده ۵ مرداد ۹۹

کمیکار پایه هشتم آقای غریب زاده ۱۲ مرداد ۹۹

کمیکار پایه هشتم آقای غریب زاده ۱۹ مرداد ۹۹

کمیکار پایه هشتم آقای غریب زاده ۱۶ شهریور ۹۹

کمیکار پایه هشتم آقای غریب زاده ۲۳ شهریور ۹۹

گروه پژوهشی معماری

پژوهش معماری پایه هشتم آقای رحیمی ۱۵ تیر۹۹

پژوهش معماری پایه هشتم آقای رحیمی ۲۲ تیر۹۹

پژوهش معماری پایه هشتم آقای رحیمی ۲۹ تیر۹۹

پژوهش معماری پایه هشتم آقای رحیمی ۵ مرداد ۹۹

پژوهش معماری پایه هشتم آقای رحیمی ۱۲ مرداد ۹۹

پژوهش معماری پایه هشتم آقای رحیمی ۱۹مرداد ۹۹

پژوهش معماری پایه هشتم آقای رحیمی ۱۶شهریور ۹۹

گروه پژوهشی پزشکی

پژوهش پزشکی پایه هشتم آقای ایوانی ۱۵ تیر۹۹

پژوهش پزشکی پایه هشتم آقای ایوانی ۲۲ تیر۹۹

پژوهش پزشکی پایه هشتم آقای ایوانی ۲۹ تیر۹۹

پژوهش پزشکی پایه هشتم آقای ایوانی ۵ مرداد ۹۹

پژوهش پزشکی پایه هشتم آقای ایوانی ۱۲ مرداد ۹۹

پژوهش پزشکی پایه هشتم آقای ایوانی ۱۹ مرداد ۹۹

پژوهش پزشکی پایه هشتم آقای ایوانی ۱۶ شهریور ۹۹

با ما در ارتباط باشید :

اگر پیام خود را ارسال کردید منتظر پاسخ ما باشید

نظر اولیا و مربیان و دانش آموزان

اولیا و دانش آموزان عزیز ما را از نظرات خود با اطلاع نمایید ، خواهشمندیم از قسمت تماس همین صفحه پیشنهادهای سازنده خود را برای ما ارسال نمایید.

با سپاس

سلام

© کپی رایت - دبیرستان پسرانه سلام اسلام (دوره اول) - Enfold Theme by Kriesi