دبیرستان پسرانه سلام اسلام

دبیرستان پسرانه سلام اسلام

پیشرو در ارائه خدمات نوین آموزشی در کشور

دبیرستان پسرانه سلام اسلام

پیشرو در ارائه خدمات نوین آموزشی در کشور

نام درس مورد نظر را در نوار پایین انتخاب کنید

گروه پژوهشی ربات جنگجو

کلاس پژوهش جنگجو پایه نهم آقای مهدی پور ۱۵ تیر ۹۹

کلاس پژوهش جنگجو پایه نهم آقای مهدی پور ۲۹ تیر ۹۹ پارت اول

کلاس پژوهش جنگجو پایه نهم آقای مهدی پور ۲۹ تیر ۹۹ پارت دوم

کلاس پژوهش جنگجو پایه نهم آقای مهدی پور ۵ مرداد ۹۹

کلاس پژوهش جنگجو پایه نهم آقای مهدی پور۱۲ مرداد ۹۹

کلاس پژوهش جنگجو پایه نهم آقای مهدی پور ۱۹ مرداد ۹۹

کلاس پژوهش جنگجو پایه نهم آقای مهدی پور ۱۶شهریور ۹۹

کلاس پژوهش جنگجو پایه نهم آقای مهدی پور ۲۳ شهریور ۹۹

گروه پژوهشی ربات امدادگر

 امدادگر پایه نهم آقای فغانی ۲۹ تیر ۹۹

 امدادگر پایه نهم آقای فغانی ۵ مرداد ۹۹

 امدادگر پایه نهم آقای فغانی ۱۲ مرداد ۹۹

 امدادگر پایه نهم آقای فغانی ۱۹ مرداد ۹۹

 امدادگر پایه نهم آقای فغانی ۱۶ شهریور ۹۹

 امدادگر پایه نهم آقای فغانی ۲۳ شهریور ۹۹

گروه پژوهشی ربات فوتبالیست

ربات فوتبالیست پایه نهم آقای دائمی ۱۵ تیر ۹۹

ربات فوتبالیست پایه نهم آقای دائمی ۲۲ تیر ۹۹

ربات فوتبالیست پایه نهم آقای دائمی ۲۹ تیر ۹۹

ربات فوتبالیست پایه نهم آقای دائمی ۱۲ مرداد  ۹۹

ربات فوتبالیست پایه نهم آقای دائمی ۱۹ مرداد ۹۹

ربات فوتبالیست پایه نهم آقای دائمی ۱۶ شهریور ۹۹

ربات فوتبالیست پایه نهم آقای دائمی ۲۳ شهریور ۹۹

گروه پژوهشی فیزیکار

کلاس پژوهش مکانیک پایه نهم آقای زمانی ۲۲ تیر ۹۹

کلاس پژوهش مکانیک پایه نهم آقای زمانی ۲۹ تیر ۹۹

کلاس پژوهش مکانیک پایه نهم آقای زمانی ۱۶ شهریور ۹۹

کلاس پژوهش مکانیک پایه نهم آقای زمانی ۲۳ شهریور ۹۹

گروه پژوهشی هوافضا

کلاس پژوهش هوافضا پایه نهم آقای مشایخ ۲۲ تیر ۹۹

کلاس پژوهش هوافضا پایه نهم آقای مشایخ ۱۲ مرداد ۹۹

کلاس پژوهش هوافضا پایه نهم آقای مشایخ ۱۹ مرداد ۹۹

کلاس پژوهش هوافضا پایه نهم آقای مشایخ ۱۶ شهریور ۹۹

کلاس پژوهش هوافضا پایه نهم آقای مشایخ ۲۳ شهریور ۹۹

گروه پژوهشی کمیکار

کلاس پژوهش کمیکار پایه نهم آقای غریب زاده ۲۲ تیر ۹۹

کلاس پژوهش کمیکار پایه نهم آقای غریب زاده ۲۹ تیر ۹۹

کلاس پژوهش کمیکار پایه نهم آقای غریب زاده ۵ تیر ۹۹

کلاس پژوهش کمیکار پایه نهم آقای غریب زاده ۱۲ مرداد ۹۹

کلاس پژوهش کمیکار پایه نهم آقای غریب زاده ۱۹ مرداد ۹۹

کلاس پژوهش کمیکار پایه نهم آقای غریب زاده ۱۶ شهریور ۹۹

کلاس پژوهش کمیکار پایه نهم آقای غریب زاده ۲۳ شهریور ۹۹

گروه پژوهشی معماری

کلاس پژوهش معماری پایه نهم آقای رحیمی ۲۲ تیر ۹۹

کلاس پژوهش معماری پایه نهم آقای رحیمی ۱۲ مرداد ۹۹

کلاس پژوهش معماری پایه نهم آقای رحیمی ۱۶ شهریور ۹۹

کلاس پژوهش معماری پایه نهم آقای رحیمی ۲۳ شهریور ۹۹

گروه پژوهشی پزشکی

کلاس پژوهش پزشکی پایه نهم آقای ایوانی ۲۲ تیر ۹۹

کلاس پژوهش پزشکی پایه نهم آقای ایوانی ۵ مرداد ۹۹

کلاس پژوهش پزشکی پایه نهم آقای ایوانی ۱۲ مرداد ۹۹

کلاس پژوهش پزشکی پایه نهم آقای ایوانی ۱۹ مرداد ۹۹

کلاس پژوهش پزشکی پایه نهم آقای ایوانی ۲۳ شهریور ۹۹

کلاس پژوهش پزشکی پایه نهم آقای ایوانی ۲۳ شهریور ۹۹ (اراِِئه)

با ما در ارتباط باشید :

اگر پیام خود را ارسال کردید منتظر پاسخ ما باشید

نظر اولیا و مربیان و دانش آموزان

اولیا و دانش آموزان عزیز ما را از نظرات خود با اطلاع نمایید ، خواهشمندیم از قسمت تماس همین صفحه پیشنهادهای سازنده خود را برای ما ارسال نمایید.

با سپاس

سلام

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

© کپی رایت - دبیرستان پسرانه سلام اسلام (دوره اول) - Enfold Theme by Kriesi