دبیرستان پسرانه سلام اسلام

دبیرستان پسرانه سلام اسلام

پیشرو در ارائه خدمات نوین آموزشی در کشور

دبیرستان پسرانه سلام اسلام

پیشرو در ارائه خدمات نوین آموزشی در کشور

نام درس مورد نظر را در نوار پایین انتخاب کنید

درس حساب پایه نهم، مدرس آقای بابایی

درس حساب پایه نهم، مدرس آقای خلج تهرانی(آفلاین)

حساب پایه نهم آقای خلج تهرانی کلاس آفلاین قسمت ۱

حساب پایه نهم آقای خلج تهرانی کلاس آفلاین قسمت ۲

حساب پایه نهم آقای خلج تهرانی کلاس آفلاین قسمت ۳

حساب پایه نهم آقای خلج تهرانی کلاس آفلاین قسمت ۴

درس حساب پایه نهم، مدرس آقای خلج تهرانی(آنلاین)


حساب پایه نهم قسمت اول


حساب پایه نهم قسمت دوم


حساب پایه نهم قسمت سوم


حساب پایه نهم سه شنبه ۱۹ فروردین ۹۹

حساب پایه نهم روز یکشنبه ۲۴ فروردین

حساب نهم قسمت دوم روز یکشنبه ۲۴ فروردین

حساب پایه نهم روز سه شنبه ۲۶ فروردین

حساب زنگ اول و دوم پایه نهم آقای بابایی روز شنبه ۳۰ فروردین

حساب پایه نهم آقای بابایی زنگ سوم و چهارم روز سه شنبه ۲ اردیبهشت ۹۹

حساب پایه نهم بابایی قسمت ۱ و ۲ هفتم اردیبهشت ۹۹

حساب نهم قسمت ۱ و ۲ بابایی ۹ اردیبهشت ۹۹

حساب نهم قسمت اول و دوم بابایی ۱۶ اردیبهشت ۹۹

حساب نهم آقای بابایی ۲۱ اردیبهشت ۹۹

حساب نهم آقای بابایی ۲۳ اردیبهشت ۹۹

حساب پایه نهم آقای خلج تهرانی هفته اول ۱۶ تیر تابستان ۹۹

حساب پایه نهم آقای خلج تهرانی هفته اول ۱۷ تیر تابستان ۹۹

حساب پایه نهم آقای خلج تهرانی هفته دوم ۲۳تیر تابستان ۹۹

حساب پایه نهم آقای خلج تهرانی هفته دوم ۲۴ تیر تابستان ۹۹

حساب پایه نهم آقای خلج تهرانی هفته سوم ۳۰ تیر ۹۹

حساب پایه نهم آقای خلج تهرانی هفته سوم ۳۱ تیر ۹۹

حساب پایه نهم آقای خلج تهرانی۷ مرداد ۹۹

حساب پایه نهم آقای خلج تهرانی ۱۳ مرداد ۹۹

حساب پایه نهم آقای خلج تهرانی ۲۰ مرداد ۹۹

حساب پایه نهم آقای خلج تهرانی ۲۱ مرداد ۹۹

حساب پایه نهم آقای خلج تهرانی بخش اول ۱۵ شهریور ۹۹

حساب پایه نهم آقای خلج تهرانی بخش دوم ۱۵ شهریور ۹۹

حساب پایه نهم آقای خلج تهرانی ۱۷ شهریور ۹۹

حساب پایه نهم آقای خلج تهرانی ۲۲ شهریور ۹۹ قسمت اول

حساب پایه نهم آقای خلج تهرانی ۲۲ شهریور ۹۹ قسمت دوم

حساب پایه نهم آقای خلج تهرانی ۲۴ شهریور ۹۹ قسمت اول

حساب پایه نهم آقای خلج تهرانی ۲۴ شهریور ۹۹ قسمت دوم

درس عربی پایه نهم، مدرس آقای اسکندری(آفلاین: تابستان ۹۹)

عربی پایه نهم آقا اسکندری کلاس آفلاین قسمت ۱

عربی پایه نهم آقا اسکندری کلاس آفلاین قسمت ۲

عربی پایه نهم آقا اسکندری کلاس آفلاین قسمت ۳

عربی پایه نهم آقا اسکندری کلاس آفلاین قسمت ۴

درس عربی پایه نهم، مدرس آقای اسکندری(آنلاین)

عربی پایه نهم قسمت اول

عربی پایه نهم قسمت دوم

عربی پایه نهم قسمت سوم

عربی پایه نهم قسمت چهارم

عربی پایه نهم سه شنبه ۱۹ فروردین ۹۹ قسمت اول

عربی پایه نهم سه شنبه ۱۹ فروردین ۹۹ قسمت دوم

عربی پایه نهم قسمت اول روز سه شنبه ۲۶ فروردین

عربی پایه نهم آقای اسکندری زنگ اول و دوم روز سه شنبه ۲ اردیبهشت ۹۹

عربی پایه نهم قسمت دوم اسکندری نهم اردیبهشت ۹۹

عربی پایه نهم قسمت اول اسکندری نهم اردیبهشت ۹۹

عربی نهم آقای اسکندری ۱۶ اردیبهشت ۹۹ Offline

عربی نهم آقای اسکندری ۲۳ اردیبهشت ۹۹

عربی پایه نهم آقای اسکندری هفته اول ۱۷ تیر ماه تابستان ۹۹

عربی پایه نهم آقای اسکندری هفته دوم ۲۴تیر تابستان ۹۹

عربی پایه نهم آقای اسکندری هفته سوم ۳۱ تیر تابستان ۹۹

عربی پایه نهم آقای اسکندری هفته سوم ۷ مرداد تابستان ۹۹

عربی پایه نهم آقای اسکندری ۲۱ مرداد ۹۹

عربی پایه نهم آقای اسکندری ۱۹ شهریور ۹۹

درس فیزیک پایه نهم ، مدرس آقای روستایی(آفلاین)

فیزیک پایه نهم آقای روستایی کلاس آفلاین قسمت ۱

فیزیک پایه نهم آقای روستایی کلاس آفلاین قسمت ۲

فیزیک پایه نهم آقای روستایی کلاس آفلاین قسمت ۳

فیزیک پایه نهم آقای روستایی کلاس آفلاین قسمت ۴

درس فیزیک پایه نهم ، مدرس آقای روستایی(آنلاین)


فیزیک پایه نهم قسمت اول

فیزیک نهم روز دوشنبه ۲۵ فروردین قسمت دوم

فیزیک نهم روز سه شنبه ۲۶ فروردین قسمت اول

فیزیک پایه نهم آقای روستایی قسمت اول روز دوشنبه اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

فیزیک پایه نهم آقای روستایی قسمت دوم روز دوشنبه اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

فیزیک پایه نهم قسمت اول روستایی ۸ اردیبهشت ۹۹

فیزیک پایه نهم قسمت دوم روستایی ۸ اردیبهشت ۹۹

فیزیک نهم روستایی قسمت اول ۱۵ اردیبهشت ۹۹

فیزیک نهم روستایی قسمت دوم ۱۵ اردیبهشت ۹۹

فیزیک نهم آقای روستایی ۲۲ اردیبهشت ۹۹

فیزیک پایه نهم آقای روستایی هفته اول ۱۶ تیر۹۹

فیزیک پایه نهم آقای روستایی هفته اول ۱۷ تیر ۹۹

فیزیک پایه نهم آقای روستایی هفته دوم ۲۳ تیر ۹۹

فیزیک پایه نهم آقای روستایی هفته دوم ۲۴ تیر ۹۹

فیزیک پایه نهم آقای روستایی هفته سوم ۳۰ تیر تابستان ۹۹

فیزیک پایه نهم آقای روستایی هفته سوم ۳۱ تیر تابستان ۹۹

فیزیک پایه نهم آقای روستایی ۷ مرداد ۹۹

فیزیک پایه نهم آقای روستایی ۱۳ مرداد  ۹۹

فیزیک پایه نهم آقای روستایی ۲۰ مرداد  ۹۹

فیزیک پایه نهم آقای روستایی ۲۱ مرداد  ۹۹

فیزیک پایه نهم آقای روستایی بخش اول ۱۵ شهریور ۹۹

فیزیک پایه نهم آقای روستایی بخش دوم ۱۵ شهریور ۹۹

فیزیک پایه نهم آقای روستایی ۱۷ شهریور  ۹۹

فیزیک پایه نهم آقای روستایی ۲۲ شهریور ۹۹ قسمت اول

فیزیک پایه نهم آقای روستایی ۲۲ شهریور ۹۹ قسمت دوم

فیزیک پایه نهم آقای روستایی ۲۴ شهریور ۹۹

درس شیمی پایه نهم ، مدرس آقای بطحایی


شیمی پایه نهم شنبه ۱۶ فروردین ۹۹

شیمی نهم ۲۳ فروردین ۹۹

شیمی پایه نهم آقای بطحایی روز شنبه ۳۰ فروردین

شیمی پایه نهم بطحایی قسمت اول و دوم ۶ اردیبهشت ۹۹

درس زیست زمین شناسی پایه نهم، مدرس آقای خورشیدی

درس زیست پایه نهم ، مدرس آقای گل محمدی (آفلاین: تابستان ۹۹)

زیست پایه نهم آقای گل محمدی کلاس آفلاین قسمت ۱

زیست پایه نهم آقای گل محمدی کلاس آفلاین قسمت ۲

زیست پایه نهم آقای گل محمدی کلاس آفلاین قسمت ۳

زیست پایه نهم آقای گل محمدی کلاس آفلاین قسمت ۴

درس زیست پایه نهم ، مدرس آقای گل محمدی (آنلاین)

زیست زمین پایه نهم قسمت اول

زیست زمین پایه نهم قسمت اول

زیست نهم روز یکشنبه ۲۴ فروردین

زیست نهم روز یکشنبه ۲۴ فروردین قسمت دوم

زیست و زمین شناسی قسمت اول پایه نهم آقای خورشیدی روز یکشنبه ۳۱ فروردین

زیست و زمین شناسی قسمت دوم پایه نهم آقای خورشیدی روز یکشنبه ۳۱

زیست و زمین شناسی نهم قسمت اول و دوم خورشیدی ۶ اردیبهشت ۹۹

زیست و زمین شناسی قسمت اول نهم خورشیدی ۱۴ اردیبهشت ۹۹

زیست و زمین شناسی نهم قسمت اول و دوم خورشیدی ۶ اردیبهشت ۹۹

زیست و زمین شناسی نهم آقای خورشیدی ۲۱ اردیبهشت ۹۹

زیست پایه نهم آقای گل محمدی هفته اول ۱۷ تیر ۹۹

زیست پایه نهم آقای گل محمدی هفته دوم ۲۴ تیر ۹۹

زیست پایه نهم آقای گل محمدی هفته سوم ۳۱تیر ۹۹

زیست پایه نهم آقای گل محمدی ۷ مرداد ۹۹

زیست پایه نهم آقای گل محمدی ۱۳ مرداد ۹۹

زیست پایه نهم آقای گل محمدی ۱۷ شهریور ۹۹

زیست پایه نهم آقای گل محمدی ۱۹ شهریور ۹۹

زیست پایه نهم آقای گل محمدی ۲۴ شهریور ۹۹

زیست پایه نهم آقای گل محمدی ۲۶ شهریور ۹۹

درس پیام های آسمانی پایه نهم، مدرس آقای یونسی

پیام آسمانی پایه نهم دوشنبه ۱۸ فروردین ۹۹

پیام آسمان پایه نهم روز دوشنبه ۲۵ فروردین

پیام آسمان پایه نهم یونسی دوشنبه ۸ اردیبهشت ۹۹

پیام آسمان نهم یونسی ۱۵ اردیبهشت ۹۹

پیام آسمان نهم یونسی ۱۵ اردیبهشت ۹۹

پیام آسمان نهم آقای یونسی ۲۲ اردیبهشت ۹۹

درس ادبیات پایه نهم، مدرس آقای زمان وزیری

درس ادبیات پایه نهم، مدرس آقای اصفهانی


ادبیات فارسی پایه نهم قسمت اول

فارسی پایه نهم ۲۰ فروردین ۹۹

ادبیات فارسی پایه نهم درس ۱۶ آقای زمان وزیری چهارشنبه ۲۷ فروردین قسمت اول

ادبیات فارسی پایه نهم درس ۱۶ آقای زمان وزیری چهارشنبه ۲۷ فروردین قسمت دوم

درس فارسی پایه نهم ۳ اردیبهشت ماه

ادبیات فارسی پایه نهم قسمت اول و دوم زمان وزیری ۱۰ اردیبهشت ۹۹

ادبیات فارسی نهم قسمت اول آقای زمان وزیری ۱۷ اردیبهشت ۹۹

ادبیات فارسی نهم قسمت دوم آقای زمان وزیری ۱۷ اردیبهشت ۹۹

ادبیات فارسی نهم قسمت اول آقای زمان وزیری ۲۴ اردیبهشت ۹۹

ادبیات فارسی نهم قسمت دوم آقای زمان وزیری ۲۴ اردیبهشت ۹۹

ادبیات پایه نهم آقای زمان وزیری هفته اول ١۶تیر ۹۹

ادبیات پایه نهم آقای زمان وزیری هفته دوم ۲۳ تیر ۹۹

ادبیات پایه نهم آقای زمان وزیری هفته سوم ۳۰تیر ۹۹

ادبیات پایه نهم آقای زمان وزیری هفته سوم ۶ مرداد ۹۹

ادبیات پایه نهم آقای زمان وزیری ۱۳ مرداد ۹۹

ادبیات پایه نهم آقای زمان وزیری ۲۰ مرداد ۹۹

ادبیات پایه نهم آقای زمان وزیری ۱۹ شهریور ۹۹ قسمت اول

ادبیات پایه نهم آقای زمان وزیری ۱۹ شهریور ۹۹ قسمت دوم

درس هندسه پایه نهم ، مدرس آقای شریفی(آفلاین)

هندسه پابه نهم آقای شریفی کلاس آفلاین قسمت ۱

هندسه پابه نهم آقای شریفی کلاس آفلاین قسمت ۲

هندسه پابه نهم آقای شریفی کلاس آفلاین قسمت ۳

درس هندسه پایه نهم ، مدرس آقای شریفی(آنلاین)


هندسه پایه نهم قسمت اول


هندسه پایه نهم شنبه ۱۶ فروردین ۹۹ قسمت اول


هندسه پایه نهم شنبه ۱۶ فروردین ۹۹ قسمت دوم

هندسه نهم قسمت اول شنبه ۲۳ فروردین ۹۹

هندسه نهم قسمت دوم شنبه ۲۳ فروردین ۹۹

هندسه قسمت اول پایه نهم آقای شریفی روز یکشنبه ۳۱ فروردین

هندسه قسمت دوم پایه نهم آقای شریفی روز یکشنبه ۳۱ فروردین

هندسه نهم شریفی قسمت اول هفتم اردیبهشت ۹۹

هندسه پایه نهم شریفی قسمت ۲ هفتم اردیبهشت ۹۹

هندسه نهم شریفی ۱۴ اردیبهشت ۹۹

هندسه نهم آقای شریفی ۲۱ اردیبهشت ۹۹

هندسه پایه نهم آقای شریفی هفته اول ۱۶ تیر ۹۹

هندسه پایه نهم آقای شریفی هفته سوم ۳۰ تیر ۹۹

هندسه پایه نهم آقای شریفی هفته دوم ۲۳ تیر ۹۹

هندسه پایه نهم آقای شریفی هفته دوم ۷ مرداد ۹۹

هندسه پایه نهم آقای شریفی هفته دوم ۲۰ مرداد ۹۹

هندسه پایه نهم آقای خلج تهرانی ۲۵ شهریور ۹۹

درس مطالعات اجتماعی پایه نهم، مدرس آقای ساداتی


مطالعات اجتماعی پایه نهم ۱۸ فروردین ۹۹

اجتماعی پایه نهم روز ۲۵ فروردین

مطالعات اجتماعی پایه نهم آقای ساداتی روز دوشنبه اول اردیبهشت ۹۹

مطالعات اجتماعی نهم ساداتی ۸ اردیبهشت ۹۹

مطالعات اجتماعی نهم آقای ساداتی ۱۶ اردیبهشت ۹۹

مطالعات اجتماعی نهم آقای ساداتی ۲۲ اردیبهشت ۹۹

درس املا پایه نهم، مدرس آقای مرادی

املا پایه نهم آقای مرادی چهارشنبه ۲۷ فروردین

درس انشا پایه نهم، مدرس آقای سعدی

انشا پایه نهم آقای سعدی چهارشنبه ۲۷ فروردین

انشا نهم آقای سعدی ۱۰ اردیبهشت ۹۹

درس زبان انگلیسی پایه نهم


آموزشی زبان انگلیسی پایه نهم قسمت اول

زبان ترمیک File 2 پایه نهم آقای محمدی روز شنبه ۲۳ فروردین

زبان ترمیک آقای حسن آبادی پایه نهم ۲۵ فروردین

زبان praspect نهم روز سه شنبه ۲۶ فروردین

زبان ترمیک File 1 پایه نهم آقای پورغلامی روز شنبه ۲۳ فروردین

زبان ترمیک File 2 پایه نهم آقای محمدی روز شنبه ۲۳ فروردین

زبان praspect نهم روز سه شنبه ۲۶ فروردین قسمت دوم

زبان ترمیک File 4 پایه نهم آقای آریان روز چهارشنبه ۲۷ فروردین

زبان ترمیک File 2 پایه نهم آقای مومن خانی روز چهارشنبه ۲۷ فروردین

زبان ترمیک File 2 پایه نهم آقای پورغلامی روز شنبه ۳۰ فروردین

زبان ترمیک File 2 قسمت دوم پایه نهم آقای محمدی روز شنبه ۳۰ فروردین

زبان ترمیک File 2 قسمت اول پایه نهم آقای محمدی روز شنبه ۳۰ فروردین

زبان ترمیک File 3 پایه نهم آقای حسن آبادی روز دوشنبه اول اردیبهشت ۹۹

زبان انگلیسی Praspect پایه نهم آقای جمالی روز سه شنبه دوم اردیبهشت ۹۹

زبان ترمیک آقای مومن خانی پایه نهم ۳ اردیبهشت

زبان ترمیک آقای آریان پایه نهم ۳ اردیبهشت

زبان ترمیک File 2 پایه نهم آقای محمدی روز شنبه ۶ اردیبهشت

زبان ترمیک File 2 پایه نهم آقای پورغلامی روز شنبه ۶ اردیبهشت

زبان ترمیک پایه نهم آقای حسن آبادی روز ۸ اردیبهشت ۹۹

زبان Prospect پایه نهم آقای جمالی ۹ اردیبهشت ۹۹

زبان ترمیک پایه نهم آقای آرین ۱۰ اردیبهشت ۹۹

زبان ترمیک نهم مومن خانی دهم اردیبهشت ۹۹

زبان ترمیک نهم حسن آبادی ۱۵ اردیبهشت ۹۹

زبان ترمیک نهم آقای آریان ۱۷ اردیبهشت ۹۹

زبان ترمیک نهم آقای مومن خانی ۱۷ اردیبهشت ۹۹

زبان ترمیک نهم آقای پورغلامی ۲۰ اردیبهشت ۹۹

زبان ترمیک File 2 پایه نهم آقای محمدی ۲۰ اردیبهشت ۹۹

زبان ترمیک نهم آقای حسن آبادی ۲۲ اردیبهشت ۹۹

زبان ترمیک پایه نهم آقای آریان ۲۴ اردیبهشت ۹۹

زبان ترمیک پایه نهم آقای مومن خانی ۲۴ اردیبهشت ۹۹

درس کاروفناوری پایه نهم ، مدرس آقای هلاکویی

درس کاروفناوری ۲۳ فروردین ۹۹

:اروفناوری پایه نهم آقای هلاکویی روز شنبه ۳۰ فروردین

درس رایانه پایه نهم ، مدرس آقای اوجاقی

رایانه پایه نهم ۲۰ فروردین ۹۹

درس آزمایشگاه پایه نهم ، مدرس آقای میر حسینی

درس آزمایشگاه پایه نهم ۳ اردیبهشت

آزمایشگاه پایه نهم میرمحمدحسینی دهم اردیبهشت ۹۹

درس قرآن پایه نهم ، مدرس آقای مجدآبادی

درس قرآن پایه نهم ۳ اردیبهشت ماه

قرآن نهم آقای مجدآبادی ۲۱ اردیبهشت ۹۹

مشاوره پایه نهم ، مدرس آقای بطحایی

مشاوره نهم بطحایی ۱۴ اردیبهشت ۹۹

مشاوره کلاس مولوی بطحایی نهم ۱۵ اردیبهشت ۹۹

مشاوره پایه نهم آقای همدانی ۲۵ شهریور ۹۹

نظر اولیا و مربیان و دانش آموزان

اولیا و دانش آموزان عزیز ما را از نظرات خود با اطلاع نمایید ، خواهشمندیم از قسمت تماس همین صفحه پیشنهادهای سازنده خود را برای ما ارسال نمایید.

با سپاس

با ما در ارتباط باشید :

اگر پیام خود را ارسال کردید منتظر پاسخ ما باشید

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

© کپی رایت - دبیرستان پسرانه سلام اسلام (دوره اول) - Enfold Theme by Kriesi