دبیرستان پسرانه سلام اسلام

دبیرستان پسرانه سلام اسلام

پیشرو در ارائه خدمات نوین آموزشی در کشور

دبیرستان پسرانه سلام اسلام

پیشرو در ارائه خدمات نوین آموزشی در کشور

نام درس مورد نظر را در نوار پایین انتخاب کنید

درس حساب پایه نهم، مدرس آقای بابایی


حساب پایه نهم قسمت اول


حساب پایه نهم قسمت دوم


حساب پایه نهم قسمت سوم


حساب پایه نهم سه شنبه ۱۹ فروردین ۹۹

حساب پایه نهم روز یکشنبه ۲۴ فروردین

حساب نهم قسمت دوم روز یکشنبه ۲۴ فروردین

حساب پایه نهم روز سه شنبه ۲۶ فروردین

حساب زنگ اول و دوم پایه نهم آقای بابایی روز شنبه ۳۰ فروردین

حساب پایه نهم آقای بابایی زنگ سوم و چهارم روز سه شنبه ۲ اردیبهشت ۹۹

حساب پایه نهم بابایی قسمت ۱ و ۲ هفتم اردیبهشت ۹۹

حساب نهم قسمت ۱ و ۲ بابایی نهم اردیبهشت ۹۹

حساب نهم قسمت اول و دوم بابایی ۱۶ اردیبهشت ۹۹

حساب نهم آقای بابایی ۲۱ اردیبهشت ۹۹

حساب نهم آقای بابایی ۲۳ اردیبهشت ۹۹

درس عربی پایه نهم، مدرس آقای اسکندری

عربی پایه نهم قسمت اول

عربی پایه نهم قسمت دوم

عربی پایه نهم قسمت سوم

عربی پایه نهم قسمت چهارم

عربی پایه نهم سه شنبه ۱۹ فروردین ۹۹ قسمت اول

عربی پایه نهم سه شنبه ۱۹ فروردین ۹۹ قسمت دوم

عربی پایه نهم قسمت اول روز سه شنبه ۲۶ فروردین

عربی پایه نهم آقای اسکندری زنگ اول و دوم روز سه شنبه ۲ اردیبهشت ۹۹

عربی پایه نهم قسمت دوم اسکندری نهم اردیبهشت ۹۹

عربی پایه نهم قسمت اول اسکندری نهم اردیبهشت ۹۹

عربی نهم آقای اسکندری ۱۶ اردیبهشت ۹۹ Offline

عربی نهم آقای اسکندری ۲۳ اردیبهشت ۹۹

درس فیزیک پایه نهم ، مدرس آقای روستایی


فیزیک پایه نهم قسمت اول

فیزیک نهم روز دوشنبه ۲۵ فروردین قسمت دوم

فیزیک نهم روز سه شنبه ۲۶ فروردین قسمت اول

فیزیک پایه نهم آقای روستایی قسمت اول روز دوشنبه اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

فیزیک پایه نهم آقای روستایی قسمت دوم روز دوشنبه اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

فیزیک پایه نهم قسمت اول روستایی ۸ اردیبهشت ۹۹

فیزیک پایه نهم قسمت دوم روستایی ۸ اردیبهشت ۹۹

فیزیک نهم روستایی قسمت اول ۱۵ اردیبهشت ۹۹

فیزیک نهم روستایی قسمت دوم ۱۵ اردیبهشت ۹۹

فیزیک نهم آقای روستایی ۲۲ اردیبهشت ۹۹

درس شیمی پایه نهم ، مدرس آقای بطحایی


شیمی پایه نهم شنبه ۱۶ فروردین ۹۹

شیمی نهم ۲۳ فروردین ۹۹

شیمی پایه نهم آقای بطحایی روز شنبه ۳۰ فروردین

شیمی پایه نهم بطحایی قسمت اول و دوم ۶ اردیبهشت ۹۹

درس زیست زمین شناسی پایه نهم، مدرس آقای خورشیدی

زیست زمین پایه نهم قسمت اول

زیست زمین پایه نهم قسمت اول

زیست نهم روز یکشنبه ۲۴ فروردین

زیست نهم روز یکشنبه ۲۴ فروردین قسمت دوم

زیست و زمین شناسی قسمت اول پایه نهم آقای خورشیدی روز یکشنبه ۳۱ فروردین

زیست و زمین شناسی قسمت دوم پایه نهم آقای خورشیدی روز یکشنبه ۳۱

زیست و زمین شناسی نهم قسمت اول و دوم خورشیدی ۶ اردیبهشت ۹۹

زیست و زمین شناسی قسمت اول نهم خورشیدی ۱۴ اردیبهشت ۹۹

زیست و زمین شناسی نهم قسمت اول و دوم خورشیدی ۶ اردیبهشت ۹۹

زیست و زمین شناسی نهم آقای خورشیدی ۲۱ اردیبهشت ۹۹

درس پیام های آسمانی پایه نهم، مدرس آقای یونسی

پیام آسمانی پایه نهم دوشنبه ۱۸ فروردین ۹۹

پیام آسمان پایه نهم روز دوشنبه ۲۵ فروردین

پیام آسمان پایه نهم یونسی دوشنبه ۸ اردیبهشت ۹۹

پیام آسمان نهم یونسی ۱۵ اردیبهشت ۹۹

پیام آسمان نهم یونسی ۱۵ اردیبهشت ۹۹

پیام آسمان نهم آقای یونسی ۲۲ اردیبهشت ۹۹

درس ادبیات پایه نهم، مدرس آقای زمان وزیری


ادبیات فارسی پایه نهم قسمت اول

فارسی پایه نهم ۲۰ فروردین ۹۹

ادبیات فارسی پایه نهم درس ۱۶ آقای زمان وزیری چهارشنبه ۲۷ فروردین قسمت اول

ادبیات فارسی پایه نهم درس ۱۶ آقای زمان وزیری چهارشنبه ۲۷ فروردین قسمت دوم

درس فارسی پایه نهم ۳ اردیبهشت ماه

ادبیات فارسی پایه نهم قسمت اول و دوم زمان وزیری ۱۰ اردیبهشت ۹۹

ادبیات فارسی نهم قسمت اول آقای زمان وزیری ۱۷ اردیبهشت ۹۹

ادبیات فارسی نهم قسمت دوم آقای زمان وزیری ۱۷ اردیبهشت ۹۹

ادبیات فارسی نهم قسمت اول آقای زمان وزیری ۲۴ اردیبهشت ۹۹

ادبیات فارسی نهم قسمت دوم آقای زمان وزیری ۲۴ اردیبهشت ۹۹

درس هندسه پایه نهم ، مدرس آقای شریفی


هندسه پایه نهم قسمت اول


هندسه پایه نهم شنبه ۱۶ فروردین ۹۹ قسمت اول


هندسه پایه نهم شنبه ۱۶ فروردین ۹۹ قسمت دوم

هندسه نهم قسمت اول شنبه ۲۳ فروردین ۹۹

هندسه نهم قسمت دوم شنبه ۲۳ فروردین ۹۹

هندسه قسمت اول پایه نهم آقای شریفی روز یکشنبه ۳۱ فروردین

هندسه قسمت دوم پایه نهم آقای شریفی روز یکشنبه ۳۱ فروردین

هندسه نهم شریفی قسمت اول هفتم اردیبهشت ۹۹

هندسه پایه نهم شریفی قسمت ۲ هفتم اردیبهشت ۹۹

هندسه نهم شریفی ۱۴ اردیبهشت ۹۹

هندسه نهم آقای شریفی ۲۱ اردیبهشت ۹۹

درس مطالعات اجتماعی پایه نهم، مدرس آقای ساداتی


مطالعات اجتماعی پایه نهم ۱۸ فروردین ۹۹

اجتماعی پایه نهم روز ۲۵ فروردین

مطالعات اجتماعی پایه نهم آقای ساداتی روز دوشنبه اول اردیبهشت ۹۹

مطالعات اجتماعی نهم ساداتی ۸ اردیبهشت ۹۹

مطالعات اجتماعی نهم آقای ساداتی ۱۶ اردیبهشت ۹۹

مطالعات اجتماعی نهم آقای ساداتی ۲۲ اردیبهشت ۹۹

درس املا پایه نهم، مدرس آقای مرادی

املا پایه نهم آقای مرادی چهارشنبه ۲۷ فروردین

درس انشا پایه نهم، مدرس آقای سعدی

انشا پایه نهم آقای سعدی چهارشنبه ۲۷ فروردین

انشا نهم آقای سعدی ۱۰ اردیبهشت ۹۹

درس زبان انگلیسی پایه نهم


آموزشی زبان انگلیسی پایه نهم قسمت اول

زبان ترمیک File 2 پایه نهم آقای محمدی روز شنبه ۲۳ فروردین

زبان ترمیک آقای حسن آبادی پایه نهم ۲۵ فروردین

زبان praspect نهم روز سه شنبه ۲۶ فروردین

زبان ترمیک File 1 پایه نهم آقای پورغلامی روز شنبه ۲۳ فروردین

زبان ترمیک File 2 پایه نهم آقای محمدی روز شنبه ۲۳ فروردین

زبان praspect نهم روز سه شنبه ۲۶ فروردین قسمت دوم

زبان ترمیک File 4 پایه نهم آقای آریان روز چهارشنبه ۲۷ فروردین

زبان ترمیک File 2 پایه نهم آقای مومن خانی روز چهارشنبه ۲۷ فروردین

زبان ترمیک File 2 پایه نهم آقای پورغلامی روز شنبه ۳۰ فروردین

زبان ترمیک File 2 قسمت دوم پایه نهم آقای محمدی روز شنبه ۳۰ فروردین

زبان ترمیک File 2 قسمت اول پایه نهم آقای محمدی روز شنبه ۳۰ فروردین

زبان ترمیک File 3 پایه نهم آقای حسن آبادی روز دوشنبه اول اردیبهشت ۹۹

زبان انگلیسی Praspect پایه نهم آقای جمالی روز سه شنبه دوم اردیبهشت ۹۹

زبان ترمیک آقای مومن خانی پایه نهم ۳ اردیبهشت

زبان ترمیک آقای آریان پایه نهم ۳ اردیبهشت

زبان ترمیک File 2 پایه نهم آقای محمدی روز شنبه ۶ اردیبهشت

زبان ترمیک File 2 پایه نهم آقای پورغلامی روز شنبه ۶ اردیبهشت

زبان ترمیک پایه نهم آقای حسن آبادی روز ۸ اردیبهشت ۹۹

زبان Prospect پایه نهم آقای جمالی ۹ اردیبهشت ۹۹

زبان ترمیک پایه نهم آقای آرین ۱۰ اردیبهشت ۹۹

زبان ترمیک نهم مومن خانی دهم اردیبهشت ۹۹

زبان ترمیک نهم حسن آبادی ۱۵ اردیبهشت ۹۹

زبان ترمیک نهم آقای آریان ۱۷ اردیبهشت ۹۹

زبان ترمیک نهم آقای مومن خانی ۱۷ اردیبهشت ۹۹

زبان ترمیک نهم آقای پورغلامی ۲۰ اردیبهشت ۹۹

زبان ترمیک File 2 پایه نهم آقای محمدی ۲۰ اردیبهشت ۹۹

زبان ترمیک نهم آقای حسن آبادی ۲۲ اردیبهشت ۹۹

زبان ترمیک پایه نهم آقای آریان ۲۴ اردیبهشت ۹۹

زبان ترمیک پایه نهم آقای مومن خانی ۲۴ اردیبهشت ۹۹

درس کاروفناوری پایه نهم ، مدرس آقای هلاکویی

درس کاروفناوری ۲۳ فروردین ۹۹

:اروفناوری پایه نهم آقای هلاکویی روز شنبه ۳۰ فروردین

درس رایانه پایه نهم ، مدرس آقای اوجاقی

رایانه پایه نهم ۲۰ فروردین ۹۹

درس آزمایشگاه پایه نهم ، مدرس آقای میر حسینی

درس آزمایشگاه پایه نهم ۳ اردیبهشت

آزمایشگاه پایه نهم میرمحمدحسینی دهم اردیبهشت ۹۹

درس قرآن پایه نهم ، مدرس آقای مجدآبادی

درس قرآن پایه نهم ۳ اردیبهشت ماه

قرآن نهم آقای مجدآبادی ۲۱ اردیبهشت ۹۹

مشاوره پایه نهم ، مدرس آقای بطحایی

مشاوره نهم بطحایی ۱۴ اردیبهشت ۹۹

مشاوره کلاس مولوی بطحایی نهم ۱۵ اردیبهشت ۹۹

نظر اولیا و مربیان و دانش آموزان

اولیا و دانش آموزان عزیز ما را از نظرات خود با اطلاع نمایید ، خواهشمندیم از قسمت تماس همین صفحه پیشنهادهای سازنده خود را برای ما ارسال نمایید.

با سپاس

با ما در ارتباط باشید :

اگر پیام خود را ارسال کردید منتظر پاسخ ما باشید

© کپی رایت - دبیرستان پسرانه سلام اسلام (دوره اول) - Enfold Theme by Kriesi