فعالیت پژوهشی مورد نظر را در نوار پایین انتخاب کنید

هوا فضا پایه هفتم – مدرس آقای مشایخی

برای ورود به کلاس لطفا روی پژوهشی پایه هفتم – هوا فضا کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam07p1

کمیکار پایه هفتم – مدرس آقای مهندس غریب زاده

برای ورود به کلاس لطفا روی پژوهشی پایه هفتم – کمیکار کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam07p2

ربات فوتبالیست پایه هفتم – مدرس آقای مهندس دائمی

برای ورود به کلاس لطفا روی پژوهشی پایه هفتم – ربات فوتبالیست کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam07p3

ربات امدادگر پایه هفتم – مدرس آقای مهندس فغانی

برای ورود به کلاس لطفا روی پژوهشی پایه هفتم – ربات مسیریاب کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam07p4

ربات مسیریاب پایه هفتم – مدرس آقای مهندس مهدی پور

برای ورود به کلاس لطفا روی پژوهشی پایه هفتم – ربات مسیریاب کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam07p5

معماری پایه هفتم – مدرس آقای مهندس رحیمی

برای ورود به کلاس لطفا روی پژوهشی پایه هفتم – معماری کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam07p6

مکانیک پایه هفتم – مدرس آقای مهندس زمانی

برای ورود به کلاس لطفا روی پژوهشی پایه هفتم – مکانیک کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam07p7

پزشکی پایه هفتم – مدرس آقای دکتر ایوانی

برای ورود به کلاس لطفا روی پژوهشی پایه هفتم – پزشکی کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam07p8

فعالیت فرهنگی مورد نظر را در نوار پایین انتخاب کنید

تئاتر پایه هفتم – مدرس آقای فیضی پور

برای ورود به کلاس لطفا روی فرهنگی پایه هفتم – تئاتر کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam07f2

خوشنویسی پایه هفتم – مدرس آقای شولی

برای ورود به کلاس لطفا روی فرهنگی پایه هفتم – خوشنویسی کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam07f3

طراحی پایه هفتم – مدرس آقای محمدی

برای ورود به کلاس لطفا روی فرهنگی پایه هفتم – طراحی کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam07f4

عکاسی پایه هفتم – مدرس آقای قطمیری

برای ورود به کلاس لطفا روی فرهنگی پایه هفتم – عکاسی کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam07f1

فیلم سازی پایه هفتم – مدرس آقای میرشریف

برای ورود به کلاس لطفا روی فرهنگی پایه هفتم – فیلم سازی کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam07f7

موسیقی سنتی پایه هفتم – مدرس آقای نوری

برای ورود به کلاس لطفا روی فرهنگی پایه هفتم – موسیقی سنتی کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam07f5

موسیقی کلاسیک پایه هفتم – مدرس آقای مشایخی

برای ورود به کلاس لطفا روی فرهنگی پایه هفتم – موسیقی کلاسیک کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam07f6

زبان انگلیسی مورد نظر را در نوار پایین انتخاب کنید

زبان پایه هفتم – مدرس آقای

برای ورود به کلاس لطفا روی زبان انگلیسی پایه هفتم – ۱ grade کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam07g1

زبان پایه هفتم – مدرس آقای

برای ورود به کلاس لطفا روی زبان انگلیسی پایه هفتم – ۲ grade کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam07g2

زبان پایه هفتم – مدرس آقای

برای ورود به کلاس لطفا روی زبان انگلیسی پایه هفتم – ۳ grade کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam07g3

زبان پایه هفتم – مدرس آقای

برای ورود به کلاس لطفا روی زبان انگلیسی پایه هفتم – ۴ grade کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam07g4

زبان پایه هفتم – مدرس آقای

برای ورود به کلاس لطفا روی زبان انگلیسی پایه هفتم – ۵ grade کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam07g5

کلاس آموزشی مورد نظر را در نوار پایین انتخاب کنید

آموزش پایه هفتم – کلاس ابن سینا

برای ورود به کلاس لطفا روی آموزشی پایه هفتم – کلاس ابن سینا کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/ibnsina

آموزش پایه هفتم – کلاس خوارزمی

برای ورود به کلاس لطفا روی آموزشی پایه هفتم – کلاس خوارزمی کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/kharazmi

آموزش پایه هفتم – کلاس رازی

برای ورود به کلاس لطفا روی آموزشی پایه هفتم – کلاس رازی کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/razi

آموزش پایه هفتم – کلاس سهروردی

برای ورود به کلاس لطفا روی آموزشی پایه هفتم – کلاس سهروردی کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/suhrawardi

آموزش پایه هفتم – کلاس فارابی

برای ورود به کلاس لطفا روی آموزشی پایه هفتم – کلاس فارابی کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/farabi

© کپی رایت - دبیرستان پسرانه سلام اسلام (دوره اول) - Enfold Theme by Kriesi