زبان انگلیسی مورد نظر را در نوار پایین انتخاب کنید

Level 1. Project Mr Asefi

برای ورود به کلاس لطفا روی زبان انگلیسی پایه هفتم – ۱ grade کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam07g1

Level 2. File starter Mr. Poorgholami

برای ورود به کلاس لطفا روی زبان انگلیسی پایه هفتم – ۲ grade کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam07g2

Level 3 file 1a Mr. Momenkhani

برای ورود به کلاس لطفا روی زبان انگلیسی پایه هفتم – ۳ grade کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam07g3

Level 4 file 1b Mr. Mohammadi

برای ورود به کلاس لطفا روی زبان انگلیسی پایه هفتم – ۴ grade کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam07g4

Level 5 file 2. Mr. Hassanabadi

برای ورود به کلاس لطفا روی زبان انگلیسی پایه هفتم – ۵ grade کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam07g5

Level 6 file 3. Mr. Ariyan

برای ورود به کلاس لطفا روی زبان انگلیسی پایه هفتم – ۶ grade کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam07g6

© کپی رایت - دبیرستان پسرانه سلام اسلام (دوره اول) - Enfold Theme by Kriesi