فعالیت پژوهشی مورد نظر را در نوار پایین انتخاب کنید

هوا فضا پایه هشتم – مدرس آقای مشایخی

برای ورود به کلاس لطفا روی پژوهشی پایه هفتم – هوا فضا کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam08p1

کمیکار پایه هشتم – مدرس آقای

برای ورود به کلاس لطفا روی پژوهشی پایه هفتم – کمیکار کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam08p2

ربات فوتبالیست پایه هشتم – مدرس آقای

برای ورود به کلاس لطفا روی پژوهشی پایه هفتم – ربات فوتبالیست کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam08p3

ربات امدادگر پایه هشتم – مدرس آقای

برای ورود به کلاس لطفا روی پژوهشی پایه هفتم – ربات مسیریاب کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam08p4

ربات مسیریاب پایه هشتم – مدرس آقای

برای ورود به کلاس لطفا روی پژوهشی پایه هفتم – ربات مسیریاب کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam08p5

معماری پایه هشتم – مدرس آقای رحیمی

برای ورود به کلاس لطفا روی پژوهشی پایه هفتم – معماری کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam08p6

مکانیک پایه هشتم – مدرس آقای

برای ورود به کلاس لطفا روی پژوهشی پایه هفتم – مکانیک کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam08p7

پزشکی پایه هشتم – مدرس آقای ایوانی

برای ورود به کلاس لطفا روی پژوهشی پایه هفتم – پزشکی کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam08p8

فعالیت فرهنگی مورد نظر را در نوار پایین انتخاب کنید

تئاتر پایه هشتم – مدرس آقای فیضی پور

برای ورود به کلاس لطفا روی فرهنگی پایه هفتم – تئاتر کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam08f2

خوشنویسی پایه هشتم – مدرس آقای شولی

برای ورود به کلاس لطفا روی فرهنگی پایه هفتم – خوشنویسی کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam08f3

طراحی پایه هشتم – مدرس آقای محمدی

برای ورود به کلاس لطفا روی فرهنگی پایه هفتم – طراحی کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam08f4

عکاسی پایه هشتم – مدرس آقای قطمیری

برای ورود به کلاس لطفا روی فرهنگی پایه هفتم – عکاسی کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam08f1

فیلم سازی پایه هشتم – مدرس آقای میرشریف

برای ورود به کلاس لطفا روی فرهنگی پایه هفتم – فیلم سازی کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam08f7

موسیقی سنتی پایه هشتم – مدرس آقای نوری

برای ورود به کلاس لطفا روی فرهنگی پایه هفتم – موسیقی سنتی کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam08f5

موسیقی کلاسیک پایه هشتم – مدرس آقای مشایخی

برای ورود به کلاس لطفا روی فرهنگی پایه هفتم – موسیقی کلاسیک کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam08f6

زبان انگلیسی مورد نظر را در نوار پایین انتخاب کنید

زبان پایه هشتم – مدرس آقای

برای ورود به کلاس لطفا روی زبان انگلیسی پایه هفتم – ۱ grade کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam08g1

زبان پایه هشتم – مدرس آقای

برای ورود به کلاس لطفا روی زبان انگلیسی پایه هفتم – ۲ grade کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam08g2

زبان پایه هشتم – مدرس آقای

برای ورود به کلاس لطفا روی زبان انگلیسی پایه هفتم – ۳ grade کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam08g3

زبان پایه هشتم – مدرس آقای

برای ورود به کلاس لطفا روی زبان انگلیسی پایه هفتم – ۴ grade کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam08g4

زبان پایه هشتم – مدرس آقای

برای ورود به کلاس لطفا روی زبان انگلیسی پایه هفتم – ۵ grade کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam08g5

کلاس آموزشی مورد نظر را در نوار پایین انتخاب کنید

آموزش پایه هشتم – کلاس ابوریحان

برای ورود به کلاس لطفا روی آموزشی پایه هشتم – کلاس ابوریحان کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/abureihan

آموزش پایه هفتم – کلاس خوارزمی

برای ورود به کلاس لطفا روی آموزشی پایه هشتم – کلاس حافظ کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/hafiz

آموزش پایه هشتم – کلاس سعدی

برای ورود به کلاس لطفا روی آموزشی پایه هشتم – کلاس سعدی کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/saadi

آموزش پایه هشتم – کلاس فردوسی

برای ورود به کلاس لطفا روی آموزشی پایه هشتم – کلاس فردوسی کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/ferdousi

© کپی رایت - دبیرستان پسرانه سلام اسلام (دوره اول) - Enfold Theme by Kriesi