زبان انگلیسی مورد نظر را در نوار پایین انتخاب کنید

Level 1 file starter Mr. Momenkhani

برای ورود به کلاس لطفا روی زبان انگلیسی پایه هشتم – ۱ grade کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam08g1

Level 2 file 1 Mr. Asefi

برای ورود به کلاس لطفا روی زبان انگلیسی پایه هشتم- ۲ grade کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam08g2

Level 3 file 2a Mr. Poorgholami

برای ورود به کلاس لطفا روی زبان انگلیسی پایه هشتم- ۳ grade کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam08g3

Level 4 file 2b Mr. Ariyan

برای ورود به کلاس لطفا روی زبان انگلیسی پایه هشتم- ۴ grade کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam08g4

Level 5 file 3 Mr. Mohammadi

برای ورود به کلاس لطفا روی زبان انگلیسی پایه هشتم- ۵ grade کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam08g5

Level 6 file 4 Mr. Hasanabadi

برای ورود به کلاس لطفا روی زبان انگلیسی پایه هشتم- ۶ grade کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam08g6

© کپی رایت - دبیرستان پسرانه سلام اسلام (دوره اول) - Enfold Theme by Kriesi