فعالیت پژوهشی مورد نظر را در نوار پایین انتخاب کنید

هوا فضا پایه نهم – مدرس آقای مشایخی

برای ورود به کلاس لطفا روی پژوهشی پایه هفتم – هوا فضا کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam09p1

کمیکار پایه نهم – مدرس آقای

برای ورود به کلاس لطفا روی پژوهشی پایه هفتم – کمیکار کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam09p2

ربات فوتبالیست پایه نهم – مدرس آقای

برای ورود به کلاس لطفا روی پژوهشی پایه هفتم – ربات فوتبالیست کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam09p3

ربات امدادگر پایه نهم – مدرس آقای

برای ورود به کلاس لطفا روی پژوهشی پایه هفتم – ربات مسیریاب کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam09p4

ربات مسیریاب پایه نهم – مدرس آقای

برای ورود به کلاس لطفا روی پژوهشی پایه هفتم – ربات مسیریاب کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam09p5

معماری پایه نهم – مدرس آقای رحیمی

برای ورود به کلاس لطفا روی پژوهشی پایه هفتم – معماری کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam09p6

مکانیک پایه نهم – مدرس آقای

برای ورود به کلاس لطفا روی پژوهشی پایه هفتم – مکانیک کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam09p7

پزشکی پایه نهم – مدرس آقای ایوانی

برای ورود به کلاس لطفا روی پژوهشی پایه هفتم – پزشکی کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam09p8

فعالیت فرهنگی مورد نظر را در نوار پایین انتخاب کنید

تئاتر پایه نهم – مدرس آقای فیضی پور

برای ورود به کلاس لطفا روی فرهنگی پایه نهم – تئاتر کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam09f2

خوشنویسی پایه نهم – مدرس آقای شولی

برای ورود به کلاس لطفا روی فرهنگی پایه نهم – خوشنویسی کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam09f3

طراحی پایه نهم – مدرس آقای محمدی

برای ورود به کلاس لطفا روی فرهنگی پایه نهم – طراحی کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam09f4

عکاسی پایه نهم – مدرس آقای قطمیری

برای ورود به کلاس لطفا روی فرهنگی پایه نهم – عکاسی کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam09f1

فیلم سازی پایه نهم – مدرس آقای میرشریف

برای ورود به کلاس لطفا روی فرهنگی پایه نهم – فیلم سازی کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam09f7

موسیقی سنتی پایه نهم – مدرس آقای نوری

برای ورود به کلاس لطفا روی فرهنگی پایه نهم – موسیقی سنتی کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam09f5

موسیقی کلاسیک پایه نهم – مدرس آقای مشایخی

برای ورود به کلاس لطفا روی فرهنگی پایه نهم – موسیقی کلاسیک کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam09f6

زبان انگلیسی مورد نظر را در نوار پایین انتخاب کنید

زبان پایه نهم – مدرس آقای

برای ورود به کلاس لطفا روی زبان انگلیسی پایه نهم – ۱ grade کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam09g1

زبان پایه نهم – مدرس آقای

برای ورود به کلاس لطفا روی زبان انگلیسی پایه نهم – ۲ grade کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam09g2

زبان پایه نهم – مدرس آقای

برای ورود به کلاس لطفا روی زبان انگلیسی پایه نهم – ۳ grade کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam09g3

زبان پایه نهم – مدرس آقای

برای ورود به کلاس لطفا روی زبان انگلیسی پایه نهم – ۴ grade کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam09g4

زبان پایه نهم – مدرس آقای

برای ورود به کلاس لطفا روی زبان انگلیسی پایه نهم – ۵ grade کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam09g5

کلاس آموزشی مورد نظر را در نوار پایین انتخاب کنید

آموزش پایه نهم – کلاس خیام

برای ورود به کلاس لطفا روی آموزشی پایه نهم – کلاس خیام کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/khayam

آموزش پایه نهم – کلاس ملاصدرا

برای ورود به کلاس لطفا روی آموزشی پایه نهم – کلاس ملاصدرا کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/mullasadra

آموزش پایه نهم – کلاس مولوی

برای ورود به کلاس لطفا روی آموزشی پایه نهم – کلاس مولوی کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/moulavi

آموزش پایه نهم – کلاس میرداماد

برای ورود به کلاس لطفا روی آموزشی پایه نهم – کلاس میرداماد کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/mirdamad

© کپی رایت - دبیرستان پسرانه سلام اسلام (دوره اول) - Enfold Theme by Kriesi