زبان انگلیسی مورد نظر را در نوار پایین انتخاب کنید

Level 1 file 1 Mr. Ariyan

برای ورود به کلاس لطفا روی زبان انگلیسی پایه نهم – ۱ grade کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam09g1

Level 2 file 2 Mr. Hasanabadi

برای ورود به کلاس لطفا روی زبان انگلیسی پایه نهم – ۲ grade کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam09g2

Level 3 file 3a Mr. Momenkhani

برای ورود به کلاس لطفا روی زبان انگلیسی پایه نهم – ۳ grade کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam09g3

Level 4 file 3b Mr. Asefi

برای ورود به کلاس لطفا روی زبان انگلیسی پایه نهم – ۴ grade کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam09g4

Level 5 file 4a Mr. Poorgholami

برای ورود به کلاس لطفا روی زبان انگلیسی پایه نهم – ۵ grade کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam09g5

Level 6 file 4b Mr. Mohammadi

برای ورود به کلاس لطفا روی زبان انگلیسی پایه نهم – ۶ grade کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam09g6

© کپی رایت - دبیرستان پسرانه سلام اسلام (دوره اول) - Enfold Theme by Kriesi